Загальна інформація

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій – єдина в Україні кафедра IV рівня акредитації, яка уже 53 роки  забезпечує нафтогазову і суміжні галузі промисловості висококваліфікованими випускниками з кваліфікацією “інженер з автоматизації” та "магістр з автоматизації".

За період з 1964 по 2017 рік кафедра підготувала більше 2686 спеціалістів, які працюють в Україні і інших країнах світу (Росії, Німеччині, Англії, Канаді, США, Австрії та ін.). Серед них головні спеціалісти підприємств нафтової і газової промисловості, члени Української нафто-газової академії, професора і доктора наук, викладачі університету.

Сьогодні навчальний процес на кафедрі ведеться за ступінчастою системою з кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр” з використанням сучасних технологій і комп’ютерного забезпечення.
Напрямок вищої освіти за професійним спрямуванням “Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології” орієнтований на автоматизовані системи керування технологічними процесами виробництв різних галузей господарства і сучасні високі технології, здійснення яких неможливе без інтегрального застосування комп’ютерної техніки, як на стадії проектування так і на стадії експлуатації.

Вимоги до професійного відбору:

На перший курс вищих закладів освіти України для навчання за напрямом 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» приймаються громадяни України та зарубіжних країн, що мають повну загальну середню освіту. Умови прийому встановлює Міністерство освіти і науки України, згідно з якими вищий навчальний заклад (ВНЗ) розробляє власні правила прийому, що затверджуються Міністерство освіти і науки України.

Державна атестація здійснюється Державною екзаменаційною комісією після завершення навчання і повного виконання навчального плану вищого навчального закладу на підставі аналізу успішності випускників по дисциплінах навчального плану та оцінок якості вирішення випускниками професійних та соціально-професійних задач під час державного іспиту.

Сьогодні на кафедрі працюють: 1 професор, доктор наук; 1 професор, кандидат наук; 6 доцентів, кандидатів наук; 2 асистенти.

На кафедрі функціонує аспірантура з спеціальності 05.13.07 - Автоматизація процесів керування. У  2010/2016 н.р. захищено 4 кандидатські дисертації.

У 2010-2011 році спеціальність і кафедра успішно пройшли державну акредитацію IV рівня.

Функціонує система дистанційного навчання в напрямку на Дрогобицький нафтовий технікум.

Стабільні показники навчання досягнуті за рахунок удосконалення навчального процесу, розробки і використання нового покоління навчальних посібників і підручників українською мовою.

Ведеться спільна науково-методична робота з інститутом автоматизації і вимірювальної техніки (ІРМ), що входить до окладу університету прикладних наук м. Ціттау/Горліц (ФРН).

На сучасному рівні здійснюється міжнародна співпраця з зарубіжними науковими і навчальними центрами Німеччини, Росії, Польщі, США. Це забезпечує постійну співпрацю у сферах навчання і наукових досліджень.

Наукові розробки вчених кафедри успішно використовуються в навчальному процесі університету.

Сьогодні зусилля колективу кафедри спрямовані на:

  • удосконалення навчальної науково-дослідної і виховної роботи;

  • підвищення якості навчання студентів на основі відповідного методичного забезпечення дисциплін кафедри, забезпечення кафедри сучасними засобами автоматизації і вимірювальної техніки; стендами.
  • підвищення якості наукових досліджень і впровадження їх в навчальний процес і у виробництво.
Українська