Експертна комісія МОНУ представила позитивні висновки щодо акредитації спеціальності «Туризм»

11-13 грудня 2017 року в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 222-л від 09.11.2017 року  працювала комісія з проведення первинної акредитаційної експертизи  освітньо-професійної програми з туризму зі спеціальності 242 – «Туризм» за другим (магістерським) рівнем. Авторитетні члени комісії – доктор географічних наук, завідувач кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, проф. Любіцева О. О. (голова комісії) та доктор географічних наук, завідувач кафедри туризму та готельного господарства Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, проф. Ільїн Л. В., дійшли висновку, що підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою спеціальності 242 «Туризм» освітнього ступеня магістр забезпечена необхідними стандартами вищого навчального закладу і відповідає вимогам МОНУ. Зміст підготовки студентів, організація навчального процесу здатні забезпечувати рівень підготовки фахівців з дотриманням державних гарантій якості освіти.

Крім того, експертна комісія констатує, що кадрове забезпечення підготовки фахівців галузі знань 24 «Сфера обслуговування» за освітньо-професійною програмою з Туризму зі спеціальності 242 «Туризм» освітнього ступеня магістр в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відповідає державним акредитацій ним вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187.

Детальніще з висновками комісії можна познайомитись тут.

Українська