Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Геоінформатика»

З 11 по 13 грудня  2018 р. в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №2304-л від 28.11.2018 р., працювала експертна комісія з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Геоінформатика» спеціальності 103 «Науки про Землю» галузі знань 10 «Природничі науки» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

До складу комісії входили:

Іванік Олена Михайлівна – завідувач кафедри загальної та історичної геології Національного університету імені Тараса Шевченка, доктор геологічних наук, професор, голова комісії;

Довбніч Михайло Михайлович – завідувач кафедри геофізичних методів розвідки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», доктор геологічних наук, доцент, член комісії.

Комісія дійшла висновку, що кадрове забезпечення підготовки магістрів освітньо-професійної програми «Геоінформатика» спеціальності 103 «Науки про Землю» в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відповідає державним акредитаційним вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності (постанова КМУ від 30.11.2015 № 1187 із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ № 347 від 10.05.2018 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»).

Зміст підготовки студентів, організація навчального процесу здатні забезпечувати рівень підготовки фахівців із дотриманням державних гарантій якості освіти.

103_nauky_pro_zemlyu_opp_geoinformatyka-magistr.pdf

 

Українська