Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Буріння нафтових і газових свердловин»

З 17 по 19 грудня  2018 р. в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №2744-Л від 07.12.2018 р., працювала експертна комісія з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Буріння нафтових і газових свердловин» спеціальності 184 «Гірництво» галузі знань 18 «Виробництво та технології» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

До складу комісії входили:

Бондаренко Володимир Ілліч – завідувач кафедри підземної розробки родовищ, Національний університет «Дніпровська Політехніка», доктор технічних наук, професор, голова комісії;

Письменний Сергій Васильович – доцент кафедри підземної розробки родовищ корисних копалин, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет», кандидат технічних наук, доцент, член комісії.

Комісія дійшла висновку, що кадрове забезпечення підготовки магістрів освітньо-професійної програми «Буріння нафтових і газових свердловин» спеціальності 184 «Гірництво» в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відповідає державним акредитаційним вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності (постанова КМУ від 30.11.2015 № 1187 із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ № 347 від 10.05.2018 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»).

Зміст підготовки студентів, організація навчального процесу здатні забезпечувати рівень підготовки фахівців із дотриманням державних гарантій якості освіти.

Українська