Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт»

В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу з 12 по 14 грудня 2018 року згідно наказу № 2308-л від 28.11.2018 р. працювала експертна комісія з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» зі спеціальності 274 Автомобільний транспорт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Голова експертної комісії: Сахно Володимир Прохорович - - завідувач кафедри автомобілів Національного транспортного університету, доктор технічних наук, професор; експерт: Гудз Густав Стефанович - професор кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки Національного університету «Львівська політехніка», доктор технічних наук, професор.

Комісія дійшла висновку, що кадрове забезпечення підготовки магістрів освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» зі спеціальності 274 Автомобільний транспорт в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відповідає державним акредитаційним вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності (постанова КМУ від 30.11.2015 № 1187 із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ № 347 від 10.05.2018 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»).

Зміст підготовки студентів, організація навчального процесу здатні забезпечувати рівень підготовки фахівців із дотриманням державних гарантій якості освіти.

vysnovky_ekspert_at.pdf

   

Українська