Акредитаційна експертиза освітньо-професійних програм «Геоінформаційні системи і технології» та «Землеустрій та кадастр»

З 17 по 19 грудня  2018 р. в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №2735-л від 07.12.2018 р., працювала експертна комісія з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм «Геоінформаційні системи і технології» та «Землеустрій та кадастр» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

До складу комісії входили:

Артамонов Володимир Володимирович – завідувач кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, доктор технічних наук, професор, голова комісії;

Рябчій Владислав Валерійович – завідувач кафедри геодезії Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», кандидат технічних наук, доцент.

Михальова Марія Юріївна – доцент кафедри землеустрою Київського університету будівництва і архітектури, кандидат технічних наук.

Комісія дійшла висновку, що кадрове забезпечення підготовки магістрів освітньо-професійних програм «Геоінформаційні системи і технології» та «Землеустрій та кадастр» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відповідає державним акредитаційним вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності (постанова КМУ від 30.11.2015 № 1187 із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ № 347 від 10.05.2018 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»).

Зміст підготовки студентів, організація навчального процесу здатні забезпечувати рівень підготовки фахівців із дотриманням державних гарантій якості освіти.

- Висновок експертної комісії з первинної акредитації освітньо-професійної програми «Геоінформаційні системи і технології»

- Висновок експертної комісії з первинної акредитації освітньо-професійної програми «Землеустрій та кадастр»
 

Українська