Перелік кафедр інституту та напрями підготовки фахівців

 

Перелік кафедр інституту та напрями підготовки фахівців 

   
-автоматизації технологічних процесів і моніторингу в екології (АТПіМЕ), яка володіє правом провадження освітньої діяльності, пов'язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог  бакалавра за напрямом підготовки “Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології”(6.050202) з узагальненим об'єктом діяльності по системам автоматизації та комп'ютерно-інтегрованим технологіям, а також підготовкою магістрів за спеціальністю ,,Автоматизоване управління технологічними процесами”, галузь знань “Автоматика та управління” 

-комп'ютерних технологій в системах управління і автоматики (КТіСУ), яка володіє правом провадження освітньої діяльності, пов'язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог бакалавра за напрямом підготовки “Системна інженерія” (6.050201) з узагальненим об'єктом діяльності по системам планування і управління технічними, технологічними та організаційними об'єктами, а також підготовкою магістрів за спеціальністю  ,,Комп’ютеризовані системи управління та автоматики ”,галузь знань “Автоматика та управління” 

-комп'ютерних систем і мереж (КСМ), яка володіє правом провадження освітньої діяльності, пов'язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог бакалавра за напрямом підготовки “Комп'ютерна інженерія ”(6.050102)  з узагальненим об'єктом діяльності по технічних, апаратних засобах та системному програмному забезпеченню комп'ютерних систем і мереж універсального та спеціального призначення та їх компонентів , а також підготовкою магістрів за спеціальністю ,, Комп'ютерні системи і мережі”, галузь знань “Інформатика та обчислювальна техніка”.

-програмного забезпечення автоматизованих систем (ПЗАС), яка володіє правом провадження освітньої діяльності, пов'язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог бакалавра за напрямом підготовки “Програмна інженерія” (6.050103)  з узагальненим об'єктом діяльності з програмного забезпечення автоматизованих систем та підготовкою магістрів за спеціальністю ,,Програмне забезпечення систем”, галузь знань “Інформатика та обчислювальна техніка” 

-інформатики (ІНФ), яка веде фундаментальну підготовку студентів різних спеціальностей університету з інформатики, комп'ютерної техніки, алгоритмізації та програмування;

-математичних методів в інженерії (ММІ), яка призначена для фундаментальної підготовки стосовно створення та удосконалення математичних моделей для об’єктів нафтогазової предметної області. 

  На кафедрах інституту здійснюється підготовка фахівців з перелічених спеціальностей на міжнародному рівні відповідно до вимог провідних європейських ВНЗ в галузі автоматизації та комп'ютерних наук, приводяться у відповідність програми підготовки спеціалістів згідно з вимогами провідних ВНЗ Європи. Вивчається досвід провідних вищих навчальних закладів світу про можливу спільну підготовку спеціалістів, які навчаються в інституті. Розробляється методика формування структури та змісту матеріалів з навчальних дисциплін для задач дистанційного навчання з утворенням електронних підручників та електронних тренажерів. Інститутом створено центр дистанційного навчання при Дрогобицькому нафтовому технікумі. Лабораторні аудиторії оснащені сучасним обладнанням та комп'ютерною технікою, яка об'єднана в локальну мережу з можливістю виходу в Інтернет.  Високий науково-педагогічний потенціал, сучасні методи проведення занять дозволяють суттєво розширити фахову підготовку студентів.

 

 

Українська