Вступ на навчання

Додаткова інформація: 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Інституту післядипломної освіти Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу у 2017 році

І Загальні положення 

1.1 Ці Правила визначають особливості вступу на навчання осіб, які вже мають вищу освіту (ступеня бакалавра або ОКР спеціаліста) та бажають здобути вищу освіту за іншою спеціальністю. В них встановлені умови, правила та порядок організації прийому таких здобувачів ступеня магістра певної спеціальності на основі раніше отриманих документів про вищу освіту.

Правила прийому розроблені відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645.

1.2 У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

 • Фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня (або такого, що здобувається), яка передбачає перевірку здатності до опанування навчальної програми певного ступеня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей.
 • Додаткове вступне випробування – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з спеціальності, за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику допуску до складання фахового вступного випробування та випробування з іноземної мови. Проводиться у формі усної співбесіди та оцінюється за критерієм «складено» або «не складено».
 • Конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховуються відповідно до Правил; конкурсним балом для вступу на навчання за ступенем магістра є сума середнього балу додатка до диплома про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (ступінь), результату фахового вступного випробування, результату вступного випробування з іноземної мови, помножених на вагові коефіцієнти, згідно п. 6.6.4. Правил прийому до ІФНТУНГ у 2017 році. Конкурсний бал для цієї категорії вступників обчислюється з точністю до 0,001. До конкурсного балу вступників для здобуття ступеня магістра також додатково додаються бали за навчальні та наукові досягнення згідно з п. 6.6.4. Правил прийому до ІФНТУНГ у 2017 році.
 • Додатковий навчальний план – перелік фахових дисциплін, який формується випусковою кафедрою за спеціальністю та є обов’язковим для засвоєння студентом ІПО протягом першого року навчання. Обсяг навантаження у додатковому НП залежить від терміну навчання, визначеного для студента згідно цих Правил.
 • Перелік-2015 – Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (під термінами Перелік-2010 та Перелік-2006 розуміються аналогічні постанови Кабінету Міністрів України відповідних років).

1.3 ІПО оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за ступенями, спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до чинної ліцензії Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх послуг.

Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку-2015.

Підготовка фахівців здійснюється за заочною формою навчання.

1.4 До ІПО приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) – для здобуття за іншою спеціальністю ступеня магістра.

ІІ Конкурсний відбір 

2.1 Конкурсний відбір на навчання для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань: у формі іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань відповідно до встановленого цими Правилами порядку;

2.2 Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України  у 2017 році та Правил прийому.

ІІІ Право здобувачів вищої освіти на джерела її фінансування

3.1 Фінансування підготовки здобувачів в ІПО здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах укладеного контракту).

3.2 Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб визначається у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами навчання.

IV Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1 Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста) здобутого за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Терміни

Початок прийому заяв та документів

1-ий етап: 10 липня 2017 року

2-ий етап: 01 вересня 2017 року*

Закінчення прийому заяв та документів

1-ий етап: о 12:00 годині 24 липня 2017 року

2-ий етап: о 12:00 годині 30 вересня 2017 року*

Проведення додаткових вступних випробувань (співбесіди)

1-ий етап: 24 – 25 липня 2017 року

2-ий етап: за рішенням приймальної комісії

Проведення вступних випробувань в університеті

1-ий етап: 24 липня  – 05 серпня 2017 року

2-ий етап: за рішенням приймальної комісії

Оприлюднення рейтингового списку вступників

1-ий етап: не пізніше 12:00 години 08 серпня 2017 року

2-ий етап: не пізніше 01 жовтня 2017 р.*

Виконання вступниками вимог до зарахування (подання оригіналів документів)

1-ий етап: не пізніше 14:00 години 12 серпня 2017 року

2-ий етап: не пізніше 01 жовтня 2017 р.*

Зарахування вступників

1-ий етап: не пізніше 12:00 години 15 серпня 2017 року

2-ий етап: не пізніше 01 жовтня 2017 р.*

*Примітка - на вакантні місця ліцензованого обсягу за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб.

V Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі

5.1 Вступники подають заяви тільки в паперовій формі.

5.2 Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії університету. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

5.3 У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності, інституту (спеціалізації, освітньої програми) та форми навчання.

Відповідно до п. 3.1., під час подання заяв вступники обов’язково зазначають:

«претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб».

5.4 Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто наступні оригінали:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України", пунктів 15, 16 частини першої статті 1 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", пункту 16 частини першої статті 1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства");
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних з відміткою про перебування на військовому обліку;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

5.5 До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копія документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України", пунктів 15, 16 частини першої статті 1 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", пункту 16 частини першої статті 1 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства");
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього;
 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • паперова папка на зав’язках;
 • 5 конвертів з домашньою адресою;
 • копія ідентифікаційного номеру платника податків.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

5.6 Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією ІФНТУНГ або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

5.7 Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ІФНТУНГ протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів.

5.8 Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності) фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

VІ Організація та проведення конкурсного відбору

6.1 Особи, які здобули ступінь бакалавра за відповідним напрямом підготовки і отримали диплом бакалавра, незалежно від джерел фінансування, року та форм здобуття освіти, беруть участь у загальному конкурсі згідно з отриманим конкурсним балом.

6.2 Особи, які здобули ОКР спеціаліста за відповідною спеціальністю і отримали диплом спеціаліста, незалежно від року та форм здобуття освіти, беруть участь у загальному конкурсі згідно з отриманим конкурсним балом. Середній бал додатка до диплому для таких осіб обчислюється сумарно за додатком до диплома бакалавра та додатком до диплома спеціаліста.

6.3 ІПО здійснює прийом осіб за заочною формою навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста) здобутого за іншим напрямом підготовки (спеціальністю). Для такої категорії осіб встановлюються додаткові вимоги у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану (додаткового навантаження) впродовж першого року навчання. При встановленні додаткових вимог у частині строків навчання приймальна комісія керується цими Правилами.

6.4 Терміни навчання в Інституті післядипломної освіти для осіб, які здобули перший (бакалаврський) рівень освіти або отримали освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» і претендують на навчання за спеціальністю, яка знаходиться в межах однієї галузі знань за Переліком-2015 з раніше отриманою – 1,5 роки (3 семестри) (Додаток 1). Загальний обсяг навчального навантаження для такої категорії студентів становить не менше 110 кредитів, в тому числі, 90 кредитів – обсяг обов’язкового навчального навантаження (30 кредитів/ 1 семестр), передбачений навчальним планом підготовки магістрів за обраною спеціальністю, 20 кредитів – обсяг навчального навантаження, дисципліни з переліку якого включені в додатковий навчальний план та повинні бути опановані протягом першого року навчання. 

6.5 Для осіб, які здобули перший (бакалаврський) або отримали освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» і претендують на навчання за неспорідненою з уже отриманою спеціальністю згідно Переліку-2015 – 2 роки (4 семестри) (Додаток 2). Загальний обсяг навчального навантаження для такої категорії студентів становить не менше 130 кредитів, в тому числі, 90 кредитів – обсяг обов’язкового навчального навантаження (30 кредитів/ 1 семестр), передбачений навчальним планом підготовки магістрів за обраною спеціальністю, 40 кредитів – обсяг навчального навантаження, дисципліни з переліку якого включені в додатковий навчальний план та повинні бути опановані протягом першого року навчання..

6.6 Для осіб, які здобули перший (бакалаврський) або отримали освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», претендують на навчання за неспорідненою з уже отриманою спеціальністю згідно Переліку-2015 і не отримали відповідної рекомендації згідно з п. 6.4. або 6.5. цих Правил – 2,5 роки (5 семестрів). Загальний обсяг навчального навантаження для такої категорії студентів становить не менше 160 кредитів, в тому числі, 90 кредитів – обсяг обов’язкового навчального навантаження (30 кредитів/ 1 семестр), передбачений навчальним планом підготовки магістрів за обраною спеціальністю, 70 кредитів – обсяг навчального навантаження, дисципліни з переліку якого включені в додатковий навчальний план та повинні бути опановані протягом першого року навчання.

Затверджено на засіданні приймальної комісії ІФНТУНГ (протокол № 4 від «13» травня 2017 р.)

Додаток 1

Відповідність спеціальностей для встановлення терміну навчання 1 рік 6 місяців для здобуття ступеня «магістр»

Спеціальність, за якою здійснюється підготовка для здобуття ступеня «магістр»

(спеціальність вступу)

Код та найменування спеціальності

за Переліком-2015

(спеціальність, за якою отримана освіта)

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

022 Дизайн

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

024 Хореографія

025 Музичне мистецтво

026 Сценічне мистецтво

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

051 Економіка

052 Політологія

053 Психологія

054 Соціологія

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

051 Економіка*

071 Облік і оподаткування*

072 Фінанси, банківська справа та страхування*

073 Менеджмент*

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність*

 

101 Екологія

103 Науки про Землю

184 Гірництво

185 Нафтогазова інженерія та технології

101 Екологія*

102 Хімія

103 Науки про Землю*

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

106 Географія

121 Інженерія програмного забезпечення*

121 Інженерія програмного забезпечення

123 Комп’ютерна інженерія

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

123 Комп’ютерна інженерія*

124 Системний аналіз

125 Кібербезпека

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

126 Інформаційні системи та технології

131 Прикладна механіка

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

134 Суднобудування

136 Металургія

142 Енергетичне машинобудування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

143 Атомна енергетика

144 Теплоенергетика

145 Гідроенергетика

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

124 Системний аналіз

125 Кібербезпека

121 Інженерія програмного забезпечення

123 Комп’ютерна інженерія

126 Інформаційні системи та технології

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології*

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка*

153 Мікро- та наносистемна техніка

183 Технології захисту навколишнього середовища

184 Гірництво

185 Нафтогазова інженерія та технології (спеціалізації «Видобування нафти і газу», «Газонафтопроводи та газонафтосховища»)

181 Харчові технології

182 Технології легкої промисловості

183 Технології захисту навколишнього середовища*

184 Гірництво*

185 Нафтогазова інженерія та технології*

186 Видавництво та поліграфія

187 Деревообробні та меблеві технології

131 Прикладна механіка

184 Гірництво

185 Нафтогазова інженерія та технології (спеціалізація «Видобування нафти і газу»)

103 Науки про Землю

185 Нафтогазова інженерія та технології (спеціалізація «Обладнання нафтових і газових промислів»)

103 Науки про Землю

131 Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування

142 Енергетичне машинобудування

184 Гірництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

208 Агроінженерія

274 Автомобільний транспорт

191 Архітектура та містобудування*

193 Геодезія та землеустрій

192 Будівництво та цивільна інженерія*

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

271 Річковий та морський транспорт

274 Автомобільний транспорт

272 Авіаційний транспорт

273 Залізничний транспорт

275 Транспортні технології (за видами)

Примітка* - при вступі на іншу спеціальність

Зіставлення із спеціальностями Переліку-2010, напрямами Переліку-2006* - Наказ МОН України від 06.11.2015 № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266»

Зіставлення спеціальностей Переліку-2010 з напрямами підготовки Переліку-2006, зіставлення  спеціальностей ОКР спеціаліста і магістра за Переліком-1997 з Переліком-2010** - Наказ МОН від 09.12.2010 N 1067 «Про введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 787»

Додаток 2

Відповідність спеціальностей для встановлення терміну навчання 2 роки для здобуття ступеня «магістр»

№ п/п

Спеціальність, за якою здійснюється підготовка для здобуття ступеня «магістр»

(спеціальність вступу)

Код та найменування спеціальності

за Переліком-2015 

(спеціальність, за якою отримана освіта)

1

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

всі спеціальності

2

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

всі спеціальності

3

101 Екологія

103 Науки про Землю*

091 Біологія

111 Математика

112 Статистика

113 Прикладна математика

всі спеціальності п. 5*

4

121 Інженерія програмного забезпечення

123 Комп’ютерна інженерія

всі спеціальності

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131 Прикладна механіка*

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка*

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології*

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка*

183 Технології захисту навколишнього середовища*

184 Гірництво*

185 Нафтогазова інженерія та технології*

193 Геодезія та землеустрій*

131 Прикладна механіка**

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

134 Суднобудування

136 Металургія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка**

142 Енергетичне машинобудування

143 Атомна енергетика

144 Теплоенергетика

145 Гідроенергетика

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології**

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка**

153 Мікро- та наносистемна техніка

161 Хімічні технології та інженерія

162 Біотехнології та біоінженерія

163 Біомедична інженерія

171 Електроніка

173 Авіоніка

181 Харчові технології

182 Технології легкої промисловості

183 Технології захисту навколишнього середовища**

184 Гірництво**

185 Нафтогазова інженерія та технології**

186 Видавництво та поліграфія

187 Деревообробні та меблеві технології

191 Архітектура та містобудування

192 Будівництво та цивільна інженерія

193 Геодезія та землеустрій**

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

всі спеціальності галузі знань «10 Природничі науки» («101 Екологія», «102 Хімія», «103 Науки про Землю», «104 Фізика та астрономія», «105 Прикладна фізика та наноматеріали», «106 Географія»)*

6

242 Туризм*

всі спеціальності

7

274 Автомобільний транспорт

254 Забезпечення військ (сил)

255 Озброєння та військова техніка

261 Пожежна безпека

всі спеціальності п. 5

Примітка* - не враховуючи співпадіння спеціальностей, які Додатком 1 передбачені для скорочення терміну на 1,5 роки.

Примітка** - при вступі на неспоріднені (інші) спеціальності та за винятком спеціальностей, які Додатком 1 передбачені для скорочення терміну на 1,5 роки.

Зіставлення із спеціальностями Переліку-2010, напрямами Переліку-2006* - Наказ МОН України від 06.11.2015 № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266»

Зіставлення спеціальностей Переліку-2010 з напрямами підготовки Переліку-2006, зіставлення  спеціальностей ОКР спеціаліста і магістра за Переліком-1997 з Переліком-2010** - Наказ МОН від 09.12.2010 N 1067 «Про введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 787»

Контактні телефони: 0342 54-72-85; 0342 72-71-05;  моб.: 050-164-89-19 E-mail: fpo@nung.edu.ua 

 

 

Українська