Кафедра комп'ютерних систем і мереж

Адреса

76019

місто Івано-Франківськ

вулиця Карпатська, 15

Корпус №1, Інститут інформаційних технологій (4 поверх), Кафедра комп’ютерних систем і мереж.

Викладацька кафедри: кабінет 1413.

Тел.: +38 (0342) 50-45-21.

E-mail: ksm@nung.edu.ua.

Спеціалісти 123 „Комп‘ютерна інженерія” є найбільш затребуваними в національній економіці. Попит на фахівців з поглибленими знаннями мережевих технологій продовжує постійно зростати, як в Україні, так і за кордоном. За прогнозами фахівців в зв’язку із зростанням продажів в сегменті мережевих технологій очікується дефіцит саме спеціалістів, яких готують на кафедрі комп’ютерних систем і мереж (КСМ).

Випускники кафедри КСМ можуть працювати на фірмах і в організаціях, де використовуються комп‘ютери та комп‘ютерні системи найрізноманітнішого рівня (банківські установи, державні органи управління, науково-дослідні і проектно-конструкторські організації, підприємства великого та малого бізнесу, промислові підприємства та інші).

Аналізуючи потреби підприємств регіону у фахівцях з комп’ютерної інженерії і конкретизуючи вимоги до них, слід зазначити, що крім знань з основних і традиційних розділів комп’ютерної інженерії, таких як апаратне і програмне забезпечення засобів обчислювальної техніки і комп’ютерних мереж, з’являються вимоги до знань зі спеціалізованих розділів, а саме – знання і навички з розробки систем на базі спеціалізованих мікропроцесорних комплексів, з розробки та експлуатації операційних систем реального часу для побудови бортових обчислювальних комплексів мобільних об’єктів, тощо.

Історія кафедри

Кафедра Комп’ютерні системи та мережі була створена в березні 2004 року і увійшла в склад факультету “Автоматизації та комп’ютерних наук”. У 2012 р. факультет “Автоматизації та комп’ютерних наук” було перейменовано у “Факультет інформаційних технологій”. Факультет очолював доктор технічних наук, професор Юрчишин Володимир Миколайович. 1 вересня 2014 р. підрозділ отримав статус інституту, який очолив директор, кандидат технічних наук, доцент Чигур Ігор Іванович. На даний час кафедра Комп’ютерні системи та мережі входить до складу Інституту інформаційних технологій. Очолює кафедру – професор, доктор технічних наук – Горбійчук Михайло Іванович.

Горбійчук Михайло Іванович – доктор техіних наук., професор, завідувач кафедри.

Народився 15.07.1944 року в с. Сокирчино, Тлумацького району, Івано-Франківської області. Навчався: 1961-1966 рр. Львівський ордена Леніна політехнічний інститут за спеціальністю “Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів”. Рішенням державної екзаменаційної комісії від 24.12.1966 року, присвоєна кваліфікація інженера-електромеханіка з автоматизації. В 1982 році захистив кандидатську, а в 2000 р. докторську дисертацію на тему "Адаптивне управління процесом буріння глибоких свердловин".  З 1966 р. працює і Івано-Франківському національному технічному університеті. Доктор технічних наук, диплом ДД № 001355. В 1984 р. отримав вчене звання доцента, а в 2002 р. – професора (атестат ПР № 001465). До 2004 р. професор кафедри автоматизації технологічних процесів і моніторингу в екології. З квітна 2004 р. завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж. Автор понад 200 друкованих праць з них 9 навчальних посібників, підручників та одна монографія. Коло наукових інтересів - нечітке керування складними технічними системами. Фахівець в галузі систем та процесів керування.

Навчальна діяльність кафедри

Інформаційні технології в наш час стали по суті єдиним робочим інструментом для вирішення багатьох складних завдань управління і організації. Ринкові перетворення в Україні в цілому та у галузях народного господарства викликали нагальну потребу пошуку нових підходів щодо управління промисловими підприємствами, фірмами та ін. Вирішальну роль у цьому процесі відіграють комп’ютерні мережі, які знаходять своє застосування в усіх сферах діяльності, починаючи від керування технологічними процесами і закінчуючи такими сферами як реклама, торгівля, банківська справа, бухгалтерський облік та ін. В цьому контексті особливо актуальною є підготовка спеціалістів, здатних розробляти науково-інженерні основи для створення сучасних промислово-технологічних комп’ютерних систем та мереж.

Кафедра готує фахівців ступеня вищої освіти з галузі знань 12 - Інформаційні технології за спеціальністю 123 - Комп'ютерна  інженерія:

- Бакалавр. Після успішного завершення навчання студент отримує кваліфікацію - фахівець з інформаційних технологій. Строк навчання 4 роки для абітурієнтів на основі повної середньої освіти і 2 роки для скороченої форми навчання на основі молодшого бакалавра.

- Магістре. Після успішного завершення навчання студент отримує кваліфікацію - професіонал в галузі обчислювальних систем. Строк навчання 1,5 роки на основі на основі ОКР бакалавра.

Ліцензійний обсяг прийому студентів на перший курс на денну форму навчання за рівнем бакалавр - складає 50 осіб, на заочну форму навчання – 30 осіб та на п’ятий курс на денну форму навчання за рівнем магістре - складає 25 осіб, на заочну форму навчання – 15 осіб.

Проводиться набір студентів на:

– 1 курс денної та заочної форм навчання;

– 2-3 курс денної та заочної (скороченої) форм навчання;

– 1 курс магістратури денної та заочної форм навчання.

Таким чином, підготовка на кафедрі КСМ дозволяє випускникам успішно працювати провідними спеціалістами з розробки та експлуатації:

– обчислювальних мереж;

– локальних та розподілених інформаційних систем;

– прикладних інтелектуальних систем;

– систем інтелектуальної підтримки комп’ютеризованого виробництва;

– захищених та високонадійних гнучких комп’ютеризованих систем;

– інтегрованих комп’ютерних систем обробки інформації;

– технічних та програмних засобів з елементами штучного інтелекту;

– систем формування та супроводження баз знань та баз даних;

– програмного забезпечення комп’ютерних мереж;

– навігаційного та пошукового програмного забезпечення мережі Інтернет;

– мікропроцесорних та комп’ютерних пристроїв різноманітного призначення;

– засобів технічного діагностування комп’ютерних систем та мереж.

За відгуками фірм та організацій, де працюють наші випускники, можна стверджувати, що кафедра й університет дає високу фундаментальну, професійно-орієнтовану і спеціальну підготовку. Це дозволяє студентам вже на старших курсах та після випуску успішно вирішувати практичні завдання на одному з най динамічніших ринків комп’ютерних та мережевих технологій.

Високий рівень підготовки випускників з комп’ютерної інженерії дозволяє їм самостійно проектувати і розробляти як на рівні окремих блоків і вузлів, так і на структурно-системному рівні, універсальні і спеціалізовані комп’ютери, мережі ЕОМ, обчислювальні комплекси, системи, спеціалізовані мікропроцесорні пристрої, контролери, адаптери та ін. у комплексі з відповідним програмним забезпеченням.

Відповідно до галузевого стандарту вищої освіти України випускники напряму підготовки комп’ютерна інженерія можуть займати такі посади як інженер з комп’ютерних систем, інженер з програмного забезпечення комп’ютерів, інженер-електронік, інженер-програміст, інженер-системотехнік, адміністратор обчислювальної системи, оператор електронно-обчислювальних машин, фахівець з комп’ютерної графіки, технік обчислювального центру, викладач навчального закладу (рівень магістра) та ін.