Інформація для студентів та абітурієнтів

Додаткова інформація: 

Напрям підготовки “Електротехніка та електротехнології”

Спеціальність – Електротехнічні системи електроспоживання

Інженери-електрики – фахівці, які одержують фундаментальні знання  з теорії електроенергетичних систем, вміють працювати із сучасними засобами генерування, передачі та використання електроенергії на промислових підприємствах та в побуті, а також знають особливості розв’язання актуальних задач електроенергетики на ЕОМ. Комп’ютеризація галузі вимагає від інженера-електрика – випускника факультету володіння глибокими знаннями сучасних комп’ютерних технологій в електроенергетиці, що відповідає світовому рівню.

Спеціальність – Енергетичний менеджмент

Студенти отримують підготовку за напрямками  теплотехніки, електротехніки та економіки. Спеціаліст з енергоменеджменту забезпечує енергоефективне і енергоощадне  управління енергетичними потоками в різних галузях економіки з метою сталого розвитку. Сфера діяльності – системи виробництва, транспортування, розподілу, перетворення та споживання енергії; створення та реалізація програм і заходів з енергозбереження; бізнес-планування, управління проектами енерговикористання; дослідницька діяльність з експлуатації, розробки, впровадження, модернізації та управління енергоефективними технологіями; проведення енергетичних обстежень промислових об’єктів, будівель та споруд.

Спеціалізації за напрямами, пов’язаними з електропостачанням великих населених пунктів, промислових підприємств, у тому числі нафтової і газової промисловості, сільського господарства, енергетичним контролем, менеджментом та маркетингом в електроенергетиці,  визначають провідну роль наших випускників у розв’язанні складних задач енергетики, пов’язаних зокрема  з впровадженням енергоефективних технологій.

Після закінчення навчання фахівці можуть працювати в таких основних галузях:

 • проектування, електромонтаж, налагоджувальні та ремонтні роботи в електроустановках та мережах під час спорудження чи реконструкції об’єктів промислових підприємств та нафтогазового комплексу;
 • визначення потреб, витрат і втрат електроенергії;
 • впровадження енергоефективного обладнання та енергоощадних технологій;
 • виробництво електротехнічного устаткування та електричних апаратів;
 • розроблення нормативів та стандартів щодо експлуатації електрообладнання;
 • визначення режимів роботи та технічного стану електроустановок;
 • торгівля електротехнічною продукцією промислового призначення.

Напрям підготовки “Приладобудування”

Спеціальність – Прилади і системи неруйнівного контролю

Фахівець підготовлений вести проектно-конструкторську, науково-дослідну, виробничу та експлуатаційно-технологічну діяльність, спрямовану на розробку нових, вдосконалення та застосування існуючих механічних, оптико-електронних, радіотехнічних, акустичних приладів неруйнівного контролю та діагностики. Глибокі знання сучасних засобів обчислювальної техніки дають змогу спеціалістам такого профілю та рівня підготовки провадити дослідження з використанням найсучасніших методів контролю та діагностики практично у всіх галузях народного господарства, в тому числі створювати та експлуатувати комп’ютерні технології обробки інформації, зокрема, в галузі комп’ютерної томографії. Поглиблені знання за спеціалізацією, пов’язаною з сертифікацією, стандартизацією  та контролем якості продукції,  дозволяють нашим випускникам суттєво розширити свої фахові знання та уміння, що сприяє підвищенню їх конкурентноспроможності на ринку праці як в Україні, так і за кордоном.

Після закінчення навчання фахівці можуть працювати в таких основних галузях:

 • виробництво контрольно-вимірювальної апаратури, в тому числі для неруйнівного контролю і технічної діагностики промислового обладнання;
 • дослідження та розроблення нових методів проектування та конструювання приладів для різних галузей науки і техніки;
 • технічний контроль і діагностування промислового обладнання;
 • виробництво медичного устаткування та апаратури;
 • розроблення нормативів та стандартів щодо випробування виробів.

Напрям підготовки “Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології”

Спеціальність – Метрологія та вимірювальна техніка

Сфера діяльності інженера-метролога – розробка, проектування, виробництво та експлуатація засобів вимірювальної техніки, в тому числі складних інформаційно-вимірювальних систем і комплексів, створених на базі сучасної мікропроцесорної та обчислювальної техніки. Наші студенти спеціалізуються у напрямах, пов’язаних з розробленням та впровадженням комп’ютерних інтелектуальних інформаційно-вимірювальних систем, стандартизації, сертифікації та управління якістю. Випускники спеціальності спроможні забезпечити точний облік енергоносіїв у всіх галузях народного господарства та побуті, що є особливо актуальним в умовах ринкових економічних відносин.

Після закінчення навчання фахівці можуть працювати в таких основних галузях:

-розроблення та впровадження комп’ютерних інтелектуальних інформаційно-вимірювальних систем і комплексів;

-проектування та експлуатація засобів вимірювальної техніки,  створених на базі сучасної мікропроцесорної та обчислювальної техніки;

-стандартизації, сертифікації та управління якістю;

–виробництво та експлуатація контрольно-вимірювальних приладів для промисловості;

-діяльність у сфері інформатизації, в тому числі оброблення даних та  робота з базами даних

-дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук.

В інституті працюють досвідчені викладачі, більшість з яких мають вчені ступені і звання, в тому числі – доктори наук, професори. Такий високий науково-педагогічний потенціал , оснащеність навчальних лабораторій сучасним обладнанням та ПЕОМ дозволяє суттєво розширити фахову підготовку наших студентів за рахунок спеціалізацій та вивчення ними додаткових  спеціальних дисциплін.

За підручниками та посібниками професорів Кісіля І.С., Костишина В.С., Чеховського С.А., доцентів Романюка Ю.Ф., Федоріва М.Й., Соломчака О.В., Гладя І.В. та інших навчаються студенти практично у всіх вищих закладах освіти України, де є споріднені спеціальності. За співавторства професорів Чеховського С.А. і Середюка О.Є. випущені  два спеціалізовані довідники з вимірювання витрати і обліку природного газу, аналогів до яких немає на теренах України, що сприяє покращенню підготовки фахівців не тільки за напрямками підготовки факультету, а також і фахівців нафтогазових спеціальностей інших факультетів вузу. Значне визнання серед спеціалістів енергетиків отримала монографія доктора технічних наук Гаврилюка Р.Б.  За редакцією доцента Чорноуса В.М. розроблено електронний підручник з використанням анімаційного підходу до викладення матеріалу, що суттєво підвищує ступінь його сприйняття. Серед лідерів творчої інтелігенції нашої області є і професор Середюк О.Є., винахідницьку діяльність якого відзначено нагрудним значком «Творець» Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 

 

Українська