05. Вступ на навчання за ступенем магістра

Додаткова інформація: 
1.  Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки:

Особа може вступити до університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста) здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткового вступного випробування. Для такої категорії осіб університет встановлює додаткові вимоги у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

При встановленні додаткових вимог у частині строків навчання  приймальна комісія керується Наказом МОН України від 06.11.2015 № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266». Особі, яка здобула ступінь бакалавра (магістра), ОКР спеціаліста за напрямом підготовки (спеціальністю) в межах галузі знань, на одну із спеціальностей якої вона подає документи на вступ, встановлюється нормативний термін навчання.

Особі, яка здобула ступінь бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста) за спеціальністю (напрямом підготовки) з іншої галузі знань, ніж спеціальність, на яку вона подає документи на вступ для здобуття ступеня магістра, термін навчання більше нормативного встановлюється приймальною комісією з урахуванням сформованого додаткового навчального навантаження. Фінансування навчання за кошти державного та регіонального замовлення здійснюється в межах нормативного строку навчання за основним навчальним планом.

Додаткове вступне випробування проводиться у формі усної співбесіди та оцінюється за критерієм «складено» або «не складено». Якщо вступник не склав додаткове вступне випробування, він не допускається до фахового вступного випробування та до вступного випробування з іноземної мови і втрачає право брати участь у конкурсному відборі на зарахування до університету.

Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальностями  029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа,  051 - Економіка,  071 - Облік і оподаткування,  072 - Фінанси, банківська справа та страхування,  073 - Менеджмент,  076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність,  121 - Інженерія програмного забезпечення,  123 - Комп'ютерна інженерія,  242 - Туризм проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форма навчання

Початок реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

13 травня 2019 року

Закінчення реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

о 18:00 годині 03 червня

2019 року

Строки складання додаткових вступних випробувань*

13-31 травня 2019 року

Терміни прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі вступних іспитів в закладі вищої освіти

17-25 червня 2019 року

Основна сесія єдиного вступного іспиту

02 липня 2019 року

(проводить УЦОЯО)

Складання вступного іспиту з іноземної мови в закладі вищої освіти замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови

02 липня 2019 року

(проводить заклад вищої освіти)

Терміни прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування

10-23 липня 2019 року

Строки проведення фахових вступних випробувань, а також додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (ОКР), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), і вже складали єдиний вступний іспит

19-24 липня 2019 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 05 серпня 2019 року

Виконання вступниками вимог до зарахування (подання оригіналів документів)

до 16:00 години

08 серпня 2019 року

Зарахування вступників

– на місця державного замовлення

– на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб**

не пізніше 09 серпня 2019 року

* – для осіб, що вступають для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою (не спорідненою) спеціальністю (напрямом підготовки).

** – в окремих випадках навчальний заклад може проводити зарахування вступників на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб не пізніше 30 вересня 2019 р.

 

 Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня магістра на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти (крім спеціальностей 029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа,  051 - Економіка,  071 - Облік і оподаткування,  072 - Фінанси, банківська справа та страхування,  073 - Менеджмент,  076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність,  121 - Інженерія програмного забезпечення,  123 - Комп'ютерна інженерія,  242 - Туризм), проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 17:00 годині 23 липня 2019 року

Строки проведення додаткових вступних випробувань*

26, 29 липня 2019 року

Строки проведення вступних випробувань в університеті

29 липня – 03 серпня 2019 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 05 серпня 2019 року

Виконання вступниками вимог до зарахування (подання оригіналів документів)

до 16:00 години

08 серпня 2019 року

Зарахування вступників

– на місця державного замовлення

– за кошти фізичних (юридичних) осіб**

не пізніше 09 серпня 2019 року

* – для осіб, що вступають для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою (не спорідненою) спеціальністю (напрямом підготовки).

** – в окремих випадках навчальний заклад може проводити зарахування вступників на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб не пізніше 30 вересня 2019 р.

 

2. Порядок конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра
 

Конкурсний відбір для здобуття ступеня вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальностями 029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, 051 - Економіка, 071 - Облік і оподаткування, 072 - Фінанси, банківська справа та страхування, 073 - Менеджмент, 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 121 - Інженерія програмного забезпечення, 123 - Комп'ютерна інженерія, 242 - Туризм – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) та фахового вступного випробування (за умови успішного проходження додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю). Оцінки з іноземної мови  приймаються лише з результатів єдиного вступного іспиту 2019 року;

для вступу за іншими спеціальностями – у формі вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування (за умови успішного проходження додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю).

Результати єдиного вступного іспиту можуть зараховуватись як результати вступного іспиту з іноземної мови при вступі на спеціальності, для яких не передбачено складання єдиного вступного іспиту.

 Конкурсний бал для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальностями 029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, 051 − Економіка, 071 − Облік і оподаткування, 072 − Фінанси, банківська справа та страхування, 073 − Менеджмент,076 − Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 121 − Інженерія програмного забезпечення, 123 − Комп'ютерна інженерія, 242 – Туризм обчислюється за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів,), П3 – оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ) відповідно до Правил прийому (за шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники).

П3 = П31+ П32,

П31 –  середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) ступінь на основі якого здійснюється вступ  (за шкалою від 0 до 15 балів);

П32 – оцінка за навчальні та наукові досягнення (максимум 5 балів). Додаткові бали за навчальні та наукові досягнення нараховуються вступникам на навчання за ступенем магістра за фактом виконання виду роботи, наведеної у таблиці 7.1 правил прийому на 2019р.

Обчислення середнього бала додатка до диплома про здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) здійснюється приймальною комісією. Оцінки з документа про раніше здобутий ступінь вищої освіти, або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «74», «4» відповідає «89», «5» відповідає «100». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про раніше здобутий ступінь вищої освіти, або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста середній бал в 100-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює «60». При обрахунку середнього бала враховуються усі оцінки, виставлені в додатку до диплома.

Конкурсний бал для цієї категорії вступників обчислюється з точністю до 0,001.

Результати фахового вступного випробування та єдиного вступного випробування з іноземної мови оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Фахове вступне випробування та вступне випробування з іноземної мови (для осіб, яким надано право складати іспит з іноземної мови в університеті у передбачених Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році та цими Правилами випадках) проводяться у формі тестування з комп’ютерною перевіркою. Результати фахового вступного випробування та вступного випробування з іноземної мови оприлюднюються в день проведення випробування на інформаційних стендах приймальної комісії.

Якщо вступник не склав вступні випробування він втрачає право брати участь у конкурсному відборі на зарахування до університету.

 

Конкурсним балом для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за іншими спеціальностями (крім спеціальностей 029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, 051 −- Економіка, 071 − Облік і оподаткування, 072 − Фінанси, банківська справа та страхування, 073 − Менеджмент, 076 − Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 121 − Інженерія програмного забезпечення, 123 − Комп'ютерна інженерія, 242 − Туризм) є сума середнього балу додатка до диплома про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень), результату фахового вступного випробування, результату вступного випробування з іноземної мови (англійської, або німецької, або французької), помножених на вагові коефіцієнти. Конкурсний бал для цієї категорії вступників обчислюється з точністю до 0,001.

До конкурсного балу вступників для здобуття ступеня магістра також додатково додаються бали за навчальні та наукові досягнення.

Обчислення середнього бала додатка до диплома про здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) здійснюється приймальною комісією. Середній бал додатка до диплома обраховується за 100-бальною шкалою із наступним переводом у 5-ти бальну шкалу. При обрахунку середнього бала враховуються усі оцінки, виставлені в додатку до диплома.

Значення вагових коефіцієнтів наведені у таблиці:

Складова конкурсного бала

Величина вагового коефіцієнту

Шкала обрахування

Максимальне числове значення конкурсної складової

середній бал додатка до диплома

1,0

5-бальна

5,0

результат фахового вступного випробування

0,7

3,5

результат вступного випробування з іноземної мови

0,3

1,5

додаткові бали за навчальні та наукові досягнення

-

не більше 3-х балів

 

Результати фахового вступного випробування та вступного випробування з іноземної мови оцінюються за 100-бальною шкалою з наступним переводом у 5-ти бальну шкалу.

Переведення результатів єдиного вступного іспиту з шкали 100-200 балів в 5-ти бальну шкалу при вступі на спеціальності, для яких не передбачено складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови здійснюється відповідно до таблиці 12 правил прийому на 2019р.

Фахове вступне випробування та вступне випробування з іноземної мови проводяться у формі комп’ютерного тестування (крім фахового вступного випробування за спеціальністю 191 – Архітектура та містобудування). Результати фахового вступного випробування та вступного випробування з іноземної мови оприлюднюються в день проведення випробування на інформаційних стендах приймальної комісії.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 191 − Архітектура та містобудування фахове вступне випробування проводиться у формі творчого конкурсу (клаузури) у відповідності до розробленої програми.

Якщо вступник не склав вступні випробування він втрачає право брати участь у конкурсному відборі на зарахування до університету.

Таблиця 7.1 - Додаткові бали за навчальні та наукові досягнення

Навчальні та наукові досягнення

Бали

Диплом переможця або призера (ІІ-ІІІ місце) міжнародної студентської олімпіади з фаху; диплом переможця або призера (ІІ-ІІІ місце) всеукраїнської студентської олімпіади МОН України з фаху; диплом переможця або призера (ІІ-ІІІ місце) Всеукраїнських конкурсів наукових студентських робіт; опублікована стаття (доповідь) з фаху у закордонних фахових наукових журналах і збірках наукових праць; отримання закордонного патенту

1,0

опублікована стаття з фаху у виданні, внесеному у Перелік наукових фахових видань України; отримання охоронного документа України на об’єкт інтелектуальної власності або заявка на закордонне патентування

0,7

Опубліковані тези фахової міжнародної або всеукраїнської наукової конференції; диплом учасника міжнародного професійного конкурсу студентських проектів з фаху; позитивне рішення за результатами розгляду заявки на охоронний документ України на об’єкт інтелектуальної власності; опублікована стаття з фаху у наукових збірниках вищих навчальних закладів та академічних установ;

0,4

Переможець або призер (ІІ-ІІІ місце) ІІ етапу науково-технічної конференції студентів; переможець або призер (ІІ-ІІІ місце) університетської студентської предметної олімпіади.

0,1

*Примітки:

- максимальна сума балів за перемогу або призове місце (ІІ-ІІІ місце) на ІІ етапі науково-технічної конференції студентів та за перемогу або призове місце (ІІ-ІІІ місце) на університетській студентській предметній олімпіаді не може перевищувати 0,3 бала;

- додаткові бали нараховуються за перемогу або призове місце (ІІ-ІІІ місце) на університетській студентській предметній олімпіаді з тих предметів, які містяться у додатку до диплома бакалавра (магістра, спеціаліста);

- якщо стаття або тези надруковані у співавторстві, то кількість балів за вид роботи ділиться на кількість співавторів;

- фактом виконання виду роботи, наведеного у таблиці, вважається публікація статті або тез, отримання диплома або охоронного документа, чи прийняття позитивного рішення за результатами розгляду заявки на охоронний документ, до завершення терміну прийому документів на відповідну форму навчання;

- вступник пред’являє до відбіркової комісії інституту оригінали матеріалів та документів (журнали, збірники статей або тез, дипломи тощо) та подає їх копії, які завіряються за оригіналами відповідальним секретарем відбіркової комісії;

- нарахування додаткових балів здійснюється відповідним директором інституту, спірні питання вирішуються на засіданні приймальної комісії;

- олімпіади, конкурси наукових проектів, наукові статті, тези конференцій, охоронні документи України на об’єкт інтелектуальної власності або заявки на закордонне патентування вважаються фаховими лише за їх відповідності спеціальності (або галузі знань).

 

 

 

 
Українська