05. Вступ на навчання за ступенем магістра

Додаткова інформація: 
1.  Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії
Денна форма навчання
Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів
10 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів
о 12:00 годині 24 липня 2017 року
 
01 вересня 2016 року – 30 вересня 2016 року**
Строки проведення додаткових вступних випробувань*
24 – 25 липня 2017 року
Строки проведення вступних випробувань в університеті
24 липня  – 05 серпня 2017 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників
не пізніше 12:00 години 08 серпня 2017 року
Виконання вступниками вимог до зарахування (подання оригіналів документів)
до 14:00 години 12 серпня 2017 року;
Зарахування вступників
– на місця державного замовлення
– за кошти фізичних (юридичних) осіб***
не пізніше 12:00 години 15 серпня 2017 року
* – для осіб, що вступають для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою (не спорідненою) спеціальністю (напрямом підготовки).
** - прийом на вакантні місця в межах ліцензованого обсягу до «Інституту післядипломної освіти».
*** – в окремих випадках навчальний заклад може проводити зарахування вступників на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб не пізніше 29 вересня 2017 р.
 
2. Порядок конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра
 
2.1 Особи, які здобули ступінь бакалавра за відповідним напрямом підготовки і отримали диплом бакалавра, незалежно від джерел фінансування, року та форм здобуття освіти, беруть участь у загальному конкурсі згідно з отриманим конкурсним балом.
 
2.2 Особи, які здобули ОКР спеціаліста за відповідною спеціальністю і отримали диплом спеціаліста, незалежно від року та форм здобуття освіти, беруть участь у загальному конкурсі згідно з отриманим конкурсним балом. Середній бал додатка до диплому для таких осіб обчислюється сумарно за додатком до диплома бакалавра та додатком до диплома спеціаліста. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за кошти державного бюджету, можуть здобувати ступінь магістра за кошти фізичних, юридичних осіб.
 
2.3 Особа може вступити до університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста) здобутого за іншим напрямом підготовки (спеціальністю), за умови успішного проходження додаткового вступного випробування. Для такої категорії осіб університет встановлює додаткові вимоги у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.
Особі, яка здобула ОКР (ступінь) бакалавра або спеціаліста за напрямом підготовки (спеціальністю) з іншої галузі знань, ніж спеціальність, на яку вона подає документи на вступ, для здобуття ступеня магістра термін навчання більше нормативного встановлюється приймальною комісією на основі сформованого додаткового навчального плану. Фінансування навчання зазначеної категорії вступників здійснюється виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.
Додаткове вступне випробування проводиться у формі усної співбесіди та оцінюється за критерієм «складено» або «не складено». Якщо вступник не склав додаткове вступне випробування, він не допускається до фахового вступного випробування та до вступного випробування з іноземної мови і втрачає право брати участь у конкурсному відборі на зарахування до університету.
 
2.4 Конкурсним балом для вступу на навчання за ступенем магістра є сума середнього балу додатка до диплома про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (ступінь), результату фахового вступного випробування, результату вступного випробування з іноземної мови (англійська мова, або німецька мова, або французька мова), помножених на вагові коефіцієнти. Конкурсний бал для цієї категорії вступників обчислюється з точністю до 0,001.
До конкурсного балу вступників для здобуття ступеня магістра також додатково додаються бали за навчальні та наукові досягнення.
Значення вагових коефіцієнтів наведені у таблиці:
Складова конкурсного бала
Величина вагового коефіцієнту
Шкала обрахування
Максимальне числове значення конкурсної складової
середній бал додатка до диплома
1,0
5-бальна
5,0
результат фахового вступного випробування
0,7
3,5
результат вступного випробування з іноземної мови
0,3
1,5
додаткові бали за навчальні та наукові досягнення
-
не більше 3-х балів
 
Додаткові бали за навчальні та наукові досягнення нараховуються вступникам на навчання за ступенем магістра за фактом виконання виду роботи, наведеної у таблиці*.
Навчальні та наукові досягнення
Бали
Диплом переможця або призера (ІІ-ІІІ місце) міжнародної студентської олімпіади з фаху; диплом переможця або призера (ІІ-ІІІ місце) всеукраїнської студентської олімпіади МОН України з фаху; опублікована стаття (доповідь) з фаху у закордонних фахових наукових журналах і збірках наукових праць; отримання закордонного патенту
0,9
Диплом переможця або призера (ІІ-ІІІ місце) конкурсу наукових студентських робіт МОН України з фаху; опублікована стаття з фаху у виданні, внесеному у Перелік наукових фахових видань України; отримання охоронного документа України на об’єкт інтелектуальної власності або заявка на закордонне патентування
0,6
Опубліковані тези фахової міжнародної або всеукраїнської наукової конференції; диплом учасника міжнародного професійного конкурсу студентських проектів з фаху; позитивне рішення за результатами розгляду заявки на охоронний документ України на об’єкт інтелектуальної власності; опублікована стаття з фаху у наукових збірниках вищих навчальних закладів та академічних установ;
0,3
Переможець або призер (ІІ-ІІІ місце) ІІ етапу науково-технічної конференції студентів; переможець або призер (ІІ-ІІІ місце) університетської студентської предметної олімпіади.
0,1
*Примітки:
- бали за види роботи додаються, але максимальна кількість додаткових балів не може перевищувати 3 балів;
- максимальна сума балів за перемогу або призове місце (ІІ-ІІІ місце) на ІІ етапі науково-технічної конференції студентів та за перемогу або призове місце (ІІ-ІІІ місце) на університетській студентській предметній олімпіаді не може перевищувати 0,3 бала;
- додаткові бали нараховуються за перемогу або призове місце (ІІ-ІІІ місце) на університетській студентській предметній олімпіаді з тих предметів, які містяться у додатку до диплома бакалавра (спеціаліста);
- якщо стаття або тези надруковані у співавторстві, то кількість балів за вид роботи ділиться на кількість співавторів;
- фактом виконання виду роботи, наведеного у таблиці, вважається публікація статті або тез, отримання диплома або охоронного документа, чи прийняття позитивного рішення за результатами розгляду заявки на охоронний документ, до завершення терміну прийому документів на відповідну форму навчання;
- вступник пред’являє до відбіркової комісії інституту оригінали матеріалів та документів (журнали, збірники статей або тез, дипломи тощо) та подає їх копії, які завіряються за оригіналами відповідальним секретарем відбіркової комісії;
- нарахування додаткових балів здійснюється відповідним директором інституту, спірні питання вирішуються на засіданні приймальної комісії;
- олімпіади, конкурси наукових проектів, наукові статті, тези конференцій, охоронні документи України на об’єкт інтелектуальної власності або заявки на закордонне патентування вважаються фаховими лише за їх відповідності спеціальності (або галузі знань).
 
Обчислення середнього бала додатка до диплома про здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) здійснюється приймальною комісією. Середній бал додатка до диплома обраховується за 5-ти бальною шкалою з округленням до сотих частин бала. При обрахунку середнього бала враховуються усі оцінки, виставлені в додатку до диплома.
Результати фахового вступного випробування та вступного випробування з іноземної мови оцінюються за 100-бальною шкалою з наступним переводом у 5-ти бальну згідно з таблицею відповідності, наведеною у Таблиці 10 Правил прийому до Івано-Франківського націоналного технічного університету нафти і газу у 2017 році.
Фахове вступне випробування та вступне випробування з іноземної мови проводяться у формі комп’ютерного тестування. Результати фахового вступного випробування та вступного випробування з іноземної мови оприлюднюються в день проведення випробування на інформаційних стендах приймальної комісії.
Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або InternationalEnglishLanguageTestingSystem або сертифікатом СambridgeEnglishLanguageAssessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.
Якщо вступник не склав вступні випробування він втрачає право брати участь у конкурсному відборі на зарахування до університету.
 
При однакових конкурсних балах при вступі на навчання за ступенем магістра перевагу в наступній послідовності мають:
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
 • особи з числа тих, чиї батьки (один із батьків) загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції;
 • особи з числа тих, чиї батьки учасники бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;
 • особи з числа тих, чиї батьки учасники бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 • особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
 • інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу − категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, − категорія 2;
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також особи, протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або батьки яких загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;
 • члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
 • особи, нагороджені дипломом з відзнакою, при вступі на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня);
 • особи, у яких вищий середній бал додатка до документа про освітньо-кваліфікаційний рівень (ступінь);
 • особи, у яких вищий середній бал з циклу професійно-орієнтованих дисциплін, що входять в нормативну частину навчального плану спорідненої спеціальності;
2.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче мінімального встановленого рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

 

 

 
Українська