05. Вступ на навчання за ступенем магістра

Додаткова інформація: 
1.  Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки:

Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 242 “Туризм” та 051 “Економіка” проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

14 травня 2018 року

Закінчення реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

о 18:00 годині 05 червня

2018 року

Строки проведення додаткових вступних випробувань*

14-31 травня 2018 року

Початок прийому заяв та документів

02 липня 2018 року

03 вересня 2018 року**

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі вступних іспитів

09 липня 2018 року

28 вересня 2018 року**

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування

26 липня 2018 року

28 вересня 2018 року**

Основна сесія єдиного вступного іспиту

11 липня 2018 року

(проводить УЦОЯО)

Строки проведення вступних випробувань в університеті

27-29 липня 2018 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12:00 години 13 серпня 2018 року

Виконання вступниками вимог до зарахування (подання оригіналів документів)

до 18:00 години 15 серпня

2018 року

Зарахування вступників на місця державного замовлення

не пізніше 12:00 години 20 серпня 2018 року

Зарахування вступників на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб***

не пізніше 22 серпня 2018 року

 

* – для осіб, що вступають для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою (не спорідненою) спеціальністю (напрямом підготовки).

** – прийом на вакантні місця в межах ліцензованого обсягу до «Інституту післядипломної освіти».

*** – в окремих випадках навчальний заклад може проводити зарахування вступників на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб не пізніше 28 вересня 2018 р.

 

Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра (крім спеціальностей 242 “Туризм” та 051 “Економіка”), проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 року

03 вересня 2018 року**

Закінчення прийому заяв та документів

о 17:00 годині 26 липня 2018 року

28 вересня 2018 року**

Строки проведення додаткових вступних випробувань*

25 – 27 липня 2018 року

Строки проведення вступних випробувань в університеті

27 липня – 04 серпня 2018 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12:00 години 07 серпня 2018 року

Виконання вступниками вимог до зарахування (подання оригіналів документів)

до 14:00 години 11 серпня 2018 року

Зарахування вступників

– на місця державного замовлення

– за кошти фізичних (юридичних) осіб***

не пізніше 14 серпня 2018 року

* – для осіб, що вступають для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою (не спорідненою) спеціальністю (напрямом підготовки).

** – прийом на вакантні місця в межах ліцензованого обсягу до «Інституту післядипломної освіти».

*** – в окремих випадках навчальний заклад може проводити зарахування вступників на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб не пізніше 28 вересня 2018 р.

 

2. Порядок конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра
 

2.1 Особи, які здобули ступінь бакалавра за відповідним напрямом підготовки і отримали диплом бакалавра, незалежно від джерел фінансування, року та форм здобуття освіти, беруть участь у загальному конкурсі згідно з отриманим конкурсним балом.

2.2 Особи, які здобули ОКР спеціаліста за відповідною спеціальністю і отримали диплом спеціаліста, незалежно від року та форм здобуття освіти, беруть участь у загальному конкурсі згідно з отриманим конкурсним балом. Середній бал додатка до диплому для таких осіб обчислюється сумарно за додатком до диплома бакалавра та додатком до диплома спеціаліста. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за кошти державного бюджету, можуть здобувати ступінь магістра за кошти фізичних, юридичних осіб.

2.3 Особа може вступити до університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра (магістра), ОКР спеціаліста здобутого за іншим напрямом підготовки (спеціальністю), за умови успішного проходження додаткового вступного випробування. Для такої категорії осіб університет встановлює додаткові вимоги у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

При встановленні додаткових вимог у частині строків навчання  приймальна комісія керується Наказом МОН України від 06.11.2015 № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266». Особі, яка здобула ступінь бакалавра (магістра), ОКР спеціаліста за напрямом підготовки (спеціальністю) в межах галузі знань, на одну із спеціальностей якої вона подає документи на вступ, встановлюється нормативний термін навчання.

Особі, яка здобула ступінь бакалавра (магістра), ОКР спеціаліста за напрямом підготовки (спеціальністю) з іншої галузі знань, ніж спеціальність, на яку вона подає документи на вступ, для здобуття ступеня магістра термін навчання більше нормативного встановлюється приймальною комісією на основі сформованого додаткового навчального плану. Фінансування навчання за кошти державного та регіонального замовлення здійснюється в межах нормативного строку навчання за основним навчальним планом.

Додаткове вступне випробування проводиться у формі усної співбесіди та оцінюється за критерієм «складено» або «не складено». Якщо вступник не склав додаткове вступне випробування, він не допускається до фахового вступного випробування та до вступного випробування з іноземної мови і втрачає право брати участь у конкурсному відборі на зарахування до університету.

2.4 Конкурсний бал для вступу на навчання здобуття ступеня магістра на основі базової та повної вищої освіти за спеціальністю 242 “Туризм” та 051 “Економіка” обчислюється за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П31+ П32,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), П31 –  середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (таблиця 7) (за шкалою від 0 до 15 балів),

Обчислення середнього бала додатка до диплома про здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) здійснюється приймальною комісією. Оцінки з документа про раніше здобутий ступінь вищої освіти, або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «74», «4» відповідає «89», «5» відповідає «100». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про раніше здобутий ступінь вищої освіти, або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста середній бал в 100-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює «60». При обрахунку середнього бала враховуються усі оцінки, виставлені в додатку до диплома.

П32 – оцінка за навчальні та наукові досягнення (максимум 5 балів). Додаткові бали за навчальні та наукові досягнення нараховуються вступникам на навчання за ступенем магістра за фактом виконання виду роботи, наведеної у таблиці 7.1

Конкурсний бал для цієї категорії вступників обчислюється з точністю до 0,001.

Результати фахового вступного випробування та вступного випробування з іноземної мови оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Фахове вступне випробування та вступне випробування з іноземної мови (для осіб, яким надано право складати іспит з іноземної мови в університеті у передбачених Умовами прийому та цими Правилами випадках) проводяться у формі тестування з комп’ютерною перевіркою. Результати фахового вступного випробування та вступного випробування з іноземної мови оприлюднюються в день проведення випробування на інформаційних стендах приймальної комісії.

Якщо вступник не склав вступні випробування він втрачає право брати участь у конкурсному відборі на зарахування до університету.

 

2.5. Конкурсним балом для вступу на навчання за ступенем магістра на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра (крім спеціальностей 242 “Туризм” та 051 “Економіка”)є сума середнього балу додатка до диплома про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (ступінь), результату фахового вступного випробування, результату вступного випробування з іноземної мови (англійська мова, або німецька мова, або французька мова), помножених на вагові коефіцієнти. Конкурсний бал для цієї категорії вступників обчислюється з точністю до 0,001. 

До конкурсного балу вступників для здобуття ступеня магістра також додатково додаються бали за навчальні та наукові досягнення (таблиця 1). 

Значення вагових коефіцієнтів наведені у таблиці:

Складова конкурсного бала

Величина вагового коефіцієнту

Шкала обрахування

Максимальне числове значення конкурсної складової

середній бал додатка до диплома

1,0

5-бальна

5,0

результат фахового вступного випробування

0,7

3,5

результат вступного випробування з іноземної мови

0,3

1,5

додаткові бали за навчальні та наукові досягнення

-

не більше 3-х балів

 

Обчислення середнього бала додатка до диплома про здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) здійснюється приймальною комісією. Середній бал додатка до диплома обраховується за 5-ти бальною шкалою з округленням до сотих частин бала. При обрахунку середнього бала враховуються усі оцінки, виставлені в додатку до диплома.

Результати фахового вступного випробування та вступного випробування з іноземної мови оцінюються за 100-бальною шкалою з наступним переводом у 5-ти бальну згідно з таблицею відповідності, наведеною у таблиці 8.

Конкурсний бал для цієї категорії вступників обчислюється з точністю до 0,001.

Фахове вступне випробування та вступне випробування з іноземної мови проводяться у формі комп’ютерного тестування. Результати фахового вступного випробування та вступного випробування з іноземної мови оприлюднюються в день проведення випробування на інформаційних стендах приймальної комісії.

Якщо вступник не склав вступні випробування він втрачає право брати участь у конкурсному відборі на зарахування до університету.

 

Таблиця 1 - Додаткові бали за навчальні та наукові досягнення

Навчальні та наукові досягнення

Бали

Диплом переможця або призера (ІІ-ІІІ місце) міжнародної студентської олімпіади з фаху; диплом переможця або призера (ІІ-ІІІ місце) всеукраїнської студентської олімпіади МОН України з фаху; диплом переможця або призера (ІІ-ІІІ місце) Всеукраїнських конкурсів наукових студентських робіт; опублікована стаття (доповідь) з фаху у закордонних фахових наукових журналах і збірках наукових праць; отримання закордонного патенту

1,0

опублікована стаття з фаху у виданні, внесеному у Перелік наукових фахових видань України; отримання охоронного документа України на об’єкт інтелектуальної власності або заявка на закордонне патентування

0,7

Опубліковані тези фахової міжнародної або всеукраїнської наукової конференції; диплом учасника міжнародного професійного конкурсу студентських проектів з фаху; позитивне рішення за результатами розгляду заявки на охоронний документ України на об’єкт інтелектуальної власності; опублікована стаття з фаху у наукових збірниках вищих навчальних закладів та академічних установ;

0,4

Переможець або призер (ІІ-ІІІ місце) ІІ етапу науково-технічної конференції студентів; переможець або призер (ІІ-ІІІ місце) університетської студентської предметної олімпіади.

0,1

*Примітки:

- максимальна сума балів за перемогу або призове місце (ІІ-ІІІ місце) на ІІ етапі науково-технічної конференції студентів та за перемогу або призове місце (ІІ-ІІІ місце) на університетській студентській предметній олімпіаді не може перевищувати 0,3 бала;

- додаткові бали нараховуються за перемогу або призове місце (ІІ-ІІІ місце) на університетській студентській предметній олімпіаді з тих предметів, які містяться у додатку до диплома бакалавра (спеціаліста);

- якщо стаття або тези надруковані у співавторстві, то кількість балів за вид роботи ділиться на кількість співавторів;

- фактом виконання виду роботи, наведеного у таблиці, вважається публікація статті або тез, отримання диплома або охоронного документа, чи прийняття позитивного рішення за результатами розгляду заявки на охоронний документ, до завершення терміну прийому документів на відповідну форму навчання;

- вступник пред’являє до відбіркової комісії інституту оригінали матеріалів та документів (журнали, збірники статей або тез, дипломи тощо) та подає їх копії, які завіряються за оригіналами відповідальним секретарем відбіркової комісії;

- нарахування додаткових балів здійснюється відповідним директором інституту, спірні питання вирішуються на засіданні приймальної комісії;

- олімпіади, конкурси наукових проектів, наукові статті, тези конференцій, охоронні документи України на об’єкт інтелектуальної власності або заявки на закордонне патентування вважаються фаховими лише за їх відповідності спеціальності (або галузі знань).

 

При однакових конкурсних балах при вступі на навчання за ступенем магістра перевагу в наступній послідовності мають:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
 • особи з числа тих, чиї батьки (один із батьків) загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції;
 • особи з числа тих, чиї батьки учасники бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;
 • особи з числа тих, чиї батьки учасники бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 • особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
 • інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу − категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, − категорія 2;
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також особи, протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або батьки яких загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;
 • члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
 • особи, нагороджені дипломом з відзнакою, при вступі на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня);
 • особи, у яких вищий середній бал додатка до документа про освітньо-кваліфікаційний рівень (ступінь);
 • особи, у яких вищий середній бал з циклу професійно-орієнтованих дисциплін, що входять в нормативну частину навчального плану спорідненої спеціальності.

 

 

 
Українська