Навчальний відділ

Адреса

вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна, 76019,

тел .  (0342) 72-71-51, каб. 0325 (3-й поверх головного корпусу)

Навчальний відділ - структурний підрозділ університету, що забезпечує вдосконалення навчального процесу, сприяння професійній, методичній підготовці професорсько-викладацького складу, координацію діяльності підрозділів університету з питань організації навчального процесу.

Навчальний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України " Про освіту",  "Про вищу освіту", законодавчими й іншими нормативно-правовими актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, наказами та розпорядженнями адміністрації університету, Положенням про навчальний відділ.

Робота навчального відділу проводиться відповідно до завдань і плану, що розробляються на навчальний рік.

Основні напрямки роботи:

 1.  Навчальний відділ виконує організаційні, навчальні, аналітичні, інформаційні та контрольні функції.
 2.  Навчальний відділ є підрозділом університету і функціонує як структурний підрозділ.
 3.  НВ підпорядковується ректору та першому проректору університету.
 4.  За НВ закріплені такі аудиторії: 0323,0325,0327,0329,0320.
 5.  Здійснення контролю за організацією та проведенням навчального процесу на денній, заочній,дистанційній та екстернат ній формах навчання.
 6.  Організація роботи та надання методичної допомоги в розробленні в інститутах, на факультетах, випускних кафедрах робочих навчальних планів, здійснення контролю за їх впровадженням і виконанням.
 7.  Розроблення, на основі пропозицій директорів інститутів, деканів факультетів, графіка навчального процесу на навчальний рік, здійснення контролю за його виконанням.
 8.  Розроблення розкладу навчальних занять, контроль за його виконанням.
 9.  Участь у розробленні компонент Державних стандартів освіти, що створюється університетом (ОКХ, ОПП) та в їх запровадженні в навчальний процес.
 10. Участь в розробленні перспективного та поточного планів розвитку навчально- лабораторної та матеріально –технічної бази кафедр та факультетів.
 11. Облік статистичних даних, визначених наказами ректора і інструктивними матеріалами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
 12. Підготовка матеріалів з розподілу штату професорсько- викладацького складу (ПВС) серед кафедр з виконання діючої методики на основі загальної планової чисельності ставок ПВС на навчальний рік за розрахунками планово- фінансового відділу.
 13. Перевірка виконання викладачами індивідуальних планів в частині «Навчальна робота».
 14. Проведення розрахунків з погодинної оплати праці викладачів за виконання ними навчальної роботи згідно робочих навчальних планів підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів.
 15. Організація та проведення комплексних контрольних робіт та ректорських контрольних робіт, аналіз результатів, підготовка пропозицій кафедрам і факультетам.
 16. Підготовка прогнозованого контингенту студентів на навчальний рік, облік контингенту студентів протягом навчального року.
 17. Перевірка стану підготовки аудиторного і лабораторного фонду університету до початку навчального року, підготовка відповідних довідок.
 18. Організація вибіркових перевірок проведення занять викладачами.

Стратегічні цілі навчального-відділу в діяльності університету :

 1. інтеграція університету до Європейського освітянського проекту;
 2. формування в учасників навчально-виховного процесу поваги до компетенції України та відповідальності за виконання вимог законодавства;
 3. забезпечення організації навчального процесу за системою наближення навчання до місць наступного працевлаштування випускників університету;
 4. аналіз системи управління якістю підготовки фахівців, запровадження ряд заходів з цього питання;
 5. розробка системи комплексного управління, забезпечення нормативними матеріалами навчального процесу та самостійної роботи для всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів у відповідності з вимогами ЕСТS;
 6. розробка та впровадження методики аналізу академічної успішності студентів;
 7. розробка системи безперервного оцінювання якості навчання студентів з виконанням модульних контролів.