Загальна інформація

 


Інформаційні технології в наш час стали по суті єдиним робочим інструментом для вирішення багатьох складних завдань управління і організації. Ринкові перетворення в Україні в цілому та у галузях народного господарства викликали нагальну потребу пошуку нових підходів щодо управління промисловими підприємствами, фірмами та ін. Вирішальну роль у цьому процесі відіграють комп’ютерні мережі, які знаходять своє застосування в усіх сферах діяльності, починаючи від керування технологічними процесами і закінчуючи такими сферами як реклама, торгівля, банківська справа, бухгалтерський облік та ін. В цьому контексті особливо актуальною є підготовка спеціалістів, здатних розробляти науково-інженерні основи для створення сучасних промислово-технологічних комп’ютерних систем і мереж.

Очолює кафедру - професор, доктор технічних наук - Горбійчук Михайло Іванович.

Основним науковим напрямком діяльності кафедри комп’ютерних систем і мереж є планова державна науково-дослідна програма із розвитку нафтогазового комплексу України "Синтез комп’ютерних систем і мереж для об’єктів нафтогазового комплексу. Студенти, які успішно навчаються, приймають безпосередню участь в наукових розробках та експериментах. Кращі з них мають можливість продовжити навчання і наукову роботу в аспірантурі.

Навчальний процес кафедри комп’ютерних систем і мереж забезпечують три комп’ютерні класи, оснащені сучасними комп'ютерами, які об’єднані у локальні мережі, що мають доступ до глобальної мережі Інтернет. Використовуються новітні технології ведення навчального процесу, розробляється та постійно оновлюється його методичне забезпечення.

Студенти ґрунтовно вивчають алгоритмічні мови та програмування, алгоритмічне та програмне забезпечення, операційні системи та бази даних, а також сучасні засоби систем автоматизованого проектування. Майбутні спеціалісти вивчають комп'ютерну графіку, електроніку і мікросхемотехніку, обчислювальну техніку, системи та мережі передачі даних, основи захисту інформації тощо. Час , відведений для роботи кожного студента на комп’ютері , складає не менше 1-3 години в день.

Спеціальність «Комп‘ютерні системи та мережі» є найбільш універсальною і найпоширенішою у своєму напрямку і попит на фахівців з поглибленими знаннями мережевих технологій продовжує постійно зростати, як в Україні, так і за кордоном. За прогнозами фахівців в зв’язку із зростанням продажів в сегменті мережевих технологій очікується дефіцит саме спеціалістів, яких готують на кафедрі комп’ютерних систем і мереж (КСМ).

Випускники кафедри КСМ можуть працювати на фірмах і в організаціях, де використовуються комп‘ютери та комп‘ютерні системи найрізноманітнішого рівня (банківські установи, державні органи управління, науково-дослідні і проектно-конструкторські організації, підприємства великого та малого бізнесу, промислові підприємства та інші).

Аналізуючи потреби підприємств регіону у фахівцях з комп'ютерної інженерії і конкретизуючи вимоги до них, слід зазначити, що крім знань з основних і традиційних розділів комп'ютерної інженерії, таких як апаратне і програмне забезпечення засобів обчислювальної техніки і комп'ютерних мереж, з'являються вимоги до знань зі спеціалізованих розділів, а саме – знання і навички з розробки систем на базі спеціалізованих мікропроцесорних комплексів, з розробки та експлуатації операційних систем реального часу для побудови бортових обчислювальних комплексів мобільних об'єктів, тощо.

Кафедра комп’ютерних систем і мереж готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

- бакалавр за напрямом 6.050102 “Комп’ютерна  інженерія” (термін навчання 4 роки);

- спеціаліст за спеціальністю 7.05010201 “Комп’ютерні системи та мережі” (термін навчання 1 рік); 

- магістр за спеціальністю 8.05010201 “Комп’ютерні системи та мережі” (термін навчання 1 рік).

Проводиться набір студентів на

- 1 курс денної та заочної форм навчання;

- 2-3 курс денної та заочної (скороченої) форм навчання;

- 5 курс денної та заочної  форм навчання.

Ліцензійний обсяг прийому студентів на перший курс на денну форму навчання за рівнем "бакалавр" складає 30 осіб, в тому числі 6 магістрів, на заочну форму навчання - 30 осіб.

Відповідно до галузевого стандарту вищої освіти України випускники напряму підготовки комп’ютерна інженерія можуть займати такі посади:

- інженер з комп’ютерних систем

- інженер з програмного забезпечення комп’ютерів

- інженер-електронік, інженер-програміст

- інженер-системотехнік

- адміністратор обчислювальної системи

- оператор електронно-обчислювальних машин

- фахівець з комп'ютерної графіки

- технік обчислювального центру

- викладач навчального закладу (рівень магістра) та ін.

За відгуками фірм та організацій, де працюють наші випускники, можна стверджувати, що кафедра й університет дає високу фундаментальну, професійно-орієнтовану і спеціальну підготовку. Це дозволяє студентам вже на старших курсах та після випуску успішно вирішувати практичні завдання на одному з най динамічніших ринків комп'ютерних та мережевих технологій.

 

Українська