Мета діяльності

Додаткова інформація: 

Кафедра «Маркетингу і контролінгу» Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

За мету діяльності кафедри визначено надання освітніх послуг шляхом здійснення навчально-виховної і методичної діяльності у сфері підприємництва, торгівлі, маркетингу, біржової діяльності, промислової логістики, економічної експертизи та контролінгу, а також їх імплементація у практичну діяльність підприємств, установ, організацій і у навчальний процес.

Основа розвитку кафедри маркетингу і контролінгу – системний підхід до надання освітніх послуг та забезпечення балансу між цільовою, забезпечувальною і  функціонально-структурною підсистемами діяльності для підготовки конкурентоспроможних фахівців і вирішення сучасних завдань інтеграції в Європейський економічний простір.

Високий рівень підготовки фахівців досягається завдяки професіоналізму всього професорсько-викладацького складу кафедри: 2 д.е.н., професорів, 5 к. е.н., доцентів, 3 асистентів, 1 інженера 1 категорії. Весь професорсько-викладацький склад кафедри маркетингу і контролінгу постійно підвищує свою фахову кваліфікацію стажуванням в провідних вітчизняних та зарубіжних ВНЗах, участю в наукових симпозіумах, форумах, круглих столах, Open Business Space, конференціях для бізнес-організацій «БізКемп» тощо.

На кафедрі відкрита аспірантура, в якій проводиться підготовка аспірантів за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). На теперішній час на денній формі в аспірантурі навчається 3 особи.

Українська