2. Абітурієнтам

Додаткова інформація: 

 

Інструкція вступник!

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр.

Галузь знань: 13 Механічна інженерія.

Спеціальність: 131 Прикладна механіка.

Спеціальність: 132 Матеріалознавство.

Освітня програма:

 Прикладна механіка

Спеціалізація: Технології та устаткування зварювання

Термін навчання 4 роки.

Для осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра чи освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спорідненими спеціальностями, термін навчання 2 роки.

 

Освітній ступінь: магістр

Галузь знань: 13 Механічна інженерія.

Спеціальність: 131 Прикладна механіка.

Освітня програма: Зварювання та споріднені технології.

Термін навчання 1 рік 4 місяці.

Форми навчання: денназаочна.

       Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає шостому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю.

      Обсяг освітньо-професійної програми підготовки бакалавра становить 240 кредитів ЄКТС. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Термін навчання бакалавра 4 роки. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить 60 кредитів ЄКТС.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Галузь знань

Спеціальність

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна

форма навчання

Денна форма навчання

Заочна

форма навчання

13

Механічна інженерія

131

 

132

Прикладна механіка

Матеріалознавство

155

 

80

155

 

80

4 р.

4 р.

 

          Об’єктом діяльності  бакалавра  є проектування та виробництво зварних конструкцій, оцінювання та вибір характеристик джерел нагрівання, визначення способу зварювання, або спорідненого процесу, призначення за вимогами екології  основних та  допоміжних матеріалів  для зварювання, розробка техніки виконання зварних з’эднань, функціональних (структурних) схем зварювальних установок, визначення раціональних принципів  та способів автоматичного керування технологічними процесами зварювання, розроблення технологічного та виконання техніко-економічного  обґрунтування.

 

Фахівець підготовлений до роботи в таких галузях  економіки:

Код

Назва

С

ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

25

Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування

25.1

Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів

25.11

Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

25.12

Виробництво металевих дверей та вікон

25.2

Виробництво металевих баків

25.21

Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення

25.29

Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів

25.3

Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення

25.30

Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення

25.4

Виробництво зброї та боєприпасів

25.40

Виробництво зброї та боєприпасів

25.9

Виробництво інших готових металевих виробів

25.91

Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів

25.92

Виробництво легких металевих паковань

25.93

Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин

25.94

Виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів

25.99

Виробництво інших готових металевих виробів

F

БУДІВНИЦТВО

41.2

Будівництво житлових і нежитлових будівель

42

Будівництво споруд

43

Спеціалізовані будівельні роботи

М

ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

71.20

Технічні випробування та дослідження

 

       Студентський контингент формується як за рахунок випускників середніх шкіл, так і за рахунок молодших спеціалістів, що отримують професію електрогазозварник у навчальних закладах 2-го та 3-го рівнів акредитації за спеціальністю «Зварювальне виробництво».

      У науковому плані кафедра тісно співпрацює з провідними підприємствами нафтогазового комплексу України, Польші, Росії, Туркменістану, Грузії: зокрема для забезпечення безпечної експлуатації трубопровідних систем розроблено технологію ремонту дефектних ділянок без припинення перекачування транспортованого продукту.

       На кафедрі діє наукова школа Підвищення надійності трубопровідних систем та розробка методів їх капітального ремонту.

       Керівник школи, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри зварювання  Шлапак Любомир Степанович.

       При кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія зносостійких керамічних та композиційних матеріалів, в якій проводяться дослідження по створенню нових зносостійких матеріалів і розробці технологій їх одержання.

       У виробництво впроваджені керамічні пари тертя відцентрових насосів.

 

Українська