Положення про членство

Положення про членство

Затверджено
Загальними зборами
ГО “АВ ІФНТУНГ”
від «15» січня 2014 р.
Протокол № 3

ПОЛОЖЕННЯ
про членство в ГО “АВ ІФНТУНГ”

Положення про членство ГО “АВ ІФНТУНГ” розроблене відповідно до Статуту
ГО “АВ ІФНТУНГ”

Положення визначає порядок вступу до Асоціації та порядок сплати щорічних членських та інших внесків членами Асоціації.
Визначення термінів.
Терміни, в тому числі з великої букви, вживаються у цьому Положенні в
наступному значенні:
Асоціація - ГО “АВ ІФНТУНГ”
Внески– членські, цільові та інші внески, розмір та порядок сплати яких встановлений цим Положенням.
Заявник- особа, яка подала заяву про вступ до Асоціації .
Положення - Положення про членство в ГО “АВ ІФНТУНГ”.

Стаття 1. Загальні положення

1.1. Члени Асоціації при вступі до Асоціації сплачують щорічні (періодичні) членські внески.
1.2 Грошові надходження від внесків членів Асоціації використовуються Асоціацією для реалізації її статутної мети та завдань.
1.3. Членські внески поділяються на щорічні, разові, періодичні та цільові.
1.4. При добровільному виході або виключенні з членів Асоціації членські внески не повертаються.

Стаття 2. Порядок вступу до Асоціації

2.1. Прийом у члени Асоціації здійснюється на підставі письмової заяви.
2.2. Заява про прийом в члени Асоціації повинна містити:
прізвище, ім'я, по-батькові, громадянство, місце постійного проживання, рік народження (Додаток 1).
2.3. Заяви реєструються секретарем Асоціації в реєстрі членів Асоціації.
2.4. Заява про вступ у члени Асоціації підлягає розгляду Головою Асоціації з подальшим затвердженням загальними зборами на протязі місяця. Рішення про вступ в члени Асоціації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Асоціації.
2.5. У випадку відмови у прийнятті до членів Асоціації заявнику надсилається письмове повідомлення про відмову із зазначенням її причин.
2.6. Рішення про прийом кандидата до Асоціації повідомляється (поштою, електронною поштою, смс-повідомленням) .

Стаття 3. Розмір вступного та щорічного членського внеску

3.2. Мінімальний розмір щорічного членського внеску становить:

  •  100 гривень.

Стаття 4. Порядок сплати членських внесків

4.1. Щорічний членський внесок сплачується членом Асоціації у повному обсязі щороку у термін до 31 березня поточного року.
4.2. Членські внески сплачуються на розрахунковий рахунок Асоціації у безготівковому порядку.
4.3. Доказом сплати членського внеску є копія платіжного доручення на перерахування членського внеску з відміткою установи банку або копія квитанції
установи банку.
4.4. Для підтвердження сплати членського внеску, члени Асоціації надсилають до Секретаріату копію платіжного доручення на перерахування внеску з відміткою установи банку або копію квитанції про сплату. Допускається збір членських внесків Секретаріатом згідно списку з подальшим перерахуванням на рахунок Асоціації .
4.5. Щорічний членський внесок вважаються сплаченим з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Асоціації.
4.6. Вчасність, правильність та своєчасність сплати щорічних членських внесків контролює Секретар Асоціації.
4.7. При сплаті членських внесків, члени Асоціації зобов'язані чітко вказувати вид платежу у платіжних документах:
4.8.1. щорічний (періодичний) членський внесок;

4.8.2. добровільний внесок;
4.8.3. цільовий внесок на [назва заходу, проекту, програми].

Стаття 5. Відповідальність за несплату членських внесків

5.1. У випадку несплати членського внеску у визначений термін членство в Асоціації втрачається, про що Секретаріат направляє повідомлення члену
Асоціації.
5.2. Членство в Асоціації може бути поновлене на умовах, передбачених Статутом Асоціації, шляхом повторного вступу до Асоціації за умови сплати
членського внеску.

Стаття 6. Добровільні та цільові внески

6.1 Члени мають право передавати Асоціації в будь-який звітний період та в будь-якому розмірі добровільні внески (понад встановленої суми членських
внесків) на реалізацію статутної мети та завдань Асоціації та робити цільові внески для реалізації проектів та програм в рамках статутної діяльності Асоціації.

Стаття 7. Інші положення

7.1. Правомірність використання коштів, що поступили на рахунок Асоціації від її членів, не рідше одного разу на рік перевіряються Ревізійною комісією
Асоціації. Про результати перевірок Ревізійна комісія доповідає на Загальних зборах Асоціації.

Стаття 8. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього Положення

8.1. Положення затверджується Радою Асоціації.

8.2. За рішенням Ради Асоціації до цього Положення можуть бути внесені зміни та доповнення.

Стаття 9.Набрання чинності

9.1. Це Положення набирає чинність з 15 січня 2014 р.

 

 

 

Додаток № 1

 

 

до Положення про членство
в ГО «АВ ІФНТУНГ»
Голові Асоціації
ГО «АВ ІФНТУНГ» Рудку В. П.
_____________________________
(від кого, прізвище, ім’я, по-батькові)

 

ЗАЯВА
Я, ______________________________________________________, підтримую

мету та завдання ГО “АВ ІФНТУНГ”, визнаю її Статут і прошу прийняти мене в члени Асоціації.

 

 

 

«___» ____________ 20__ р.                                                                                                                                       ____________________
(підпис)

 

 

 

Продовження додатку № 1

 

 

 

 

 

 

 

Деякі відомості про члена ГО “АВ ІФНТУНГ”
(заповнювати обов’язково)

Дата народження: ______________
Громадянство:________________
Адреса постійного проживання / адреса для листування (з поштовим індексом):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Телефон домашній:___________________________________________________
Телефон мобільний:__________________________________________________
Адреса ел./пошти: ____________________________________________________
(заповнювати не обов’язково, але бажано)
Освіта: _____________________________________________________________
Місце роботи________________________________________________________
Професія, посада:_____________________________________________________
Телефон/факс службовий: _____________________________________________
 

Українська