02. Історія інституту

Додаткова інформація: 

  

       Інститут нафтогазової інженерії розпочав свою діяльність 1 вересня 2014 р. Проте його історія і традиції сягають кінця XIX ст., коли в Технічній академії м. Львова (з 1877 р. – Полі­технічна школа, з 1921 р. – Львівська політехніка) було започатковано підготовку технічних спеціаліс­тів для нафтогазової галузі Галичини. В 1898 р. ство­рено спеціальність «Буріння й видобування нафти», а в  1917 р. у складі механічного факультету відкрито нафтовий відділ. У грудні 1944 р., після відновлення роботи в структурі Львівського політехнічного інсти­туту (ЛПІ), створено нафтовий факультет, на якому здійснювалася підготовка студентів за такими спеці­альностями: «Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ», «Геофізичні методи пошуків та розвідки корисних копалин», «Буріння нафтових і газових свердловин», «Розробка й експлуатація нафтових і газових родовищ», «Машини та обладнання нафто­газових промислів», «Хімічна технологія переробки нафти та газу», «Економіка й організація нафтової та газової промисловості».

        Упродовж років відкривалися нові спеціаль­ності: «Проектування та експлуатація нафтогазо­проводів, газосховищ» (1960), «Спорудження нафто­газопроводів, газосховищ і нафтобаз» (1961). Таким чином, підготовку інженерних кадрів всіх нафтогазо­вих спеціальностей було зосереджено на нафтовому факультеті.

       1 вересня 1963 р., згідно з Наказом МВ і ССО УРСР №465 від 24 серпня 1963 р., нафтовий факультет разом зі студентами, кафедрами, лабораторіями, обладнанням, устаткуванням і геологічним музеєм було переведено до Івано-Франківського філіалу ЛПІ. Вже в Івано-Франківську нафтовий факуль­тет трансформувався і дав путівку в життя трьом факультетам.

       1 вересня 1964 р., згідно з Наказом МВ і ССО УРСР № 194 від 15 квітня 1964 р., факультет поді­лено на два: геологорозвідувальний (ГРФ) та газо- нафтопромисловий (ГНПФ), а в 1967 р. створено факультет нафтогазопроводів (ФНГП), який очолив доц. В. М. Глоба.

       На газонафтопромисловому факультеті зали­шилися наступні спеціальності: «Буріння нафтових і газових свердловин», «Розробка та експлуата­ція нафтових і газових родовищ»; а на факультеті нафтогазопроводів: «Проектування та експлуатація нафтогазопроводів, газосховищ і нафтобаз» та «Спо­рудження газонафтопроводів, газосховищ і наф­тобаз».

       Великий внесок у розвиток нафтогазової освіти зробили:

- декани газонафтопромислового факультету: доценти А. О. Федоров (1963-1967), Є. І. Стетюха (1967-1970), В. П. Банатов (1970-1971), Ю. Г. Гаген (1971-1972), Є. П. Майдан (1972-1979), О. В. Тищенко (1979-1984), І. А. Васько (1985-1996), Б. М. Малярчук (1996-1999), проф. Я. С. Коцкулич (1999-2009), доц. О. Ю. Витязь (2009-2014 рр.)

  

 - декани факуль­тету нафтогазопроводів: проф. В. М. Глоба (1976– 1981), доценти Г. М. Лисяний (1981-1986), В. В. Бакаев (1987), Т. А. Мартинюк (1987-2008), В. П. Лісафін (2008-2014).

       Всього за час існування двох факультетів підготов­лено понад 15 500 спеціалістів та магістрів. Але з метою концентрації наукового потенціалу вчених, у межах однієї структури, для виконання завдань, пов’язаних з підготовкою висококваліфікованих фахівців, більш ефективної організації навчального процесу, згідно з Ухвалою Вченої ради університету та Наказом № 77 від 25 червня 2014 р., шляхом реорганізації газонафтопромислового факультету та факультету нафтога­зопроводів було створено Інститут нафтогазової інже­нерії (ІНГІ).

       В інституті ведеться підготовка фахівців за спе­ціальностями «Нафтогазова інженерія та технології» і «Гірництво», які охоплюють практично весь комп­лекс науково-пошукових та інженерно-технічних завдань нафтогазової та інших галузей з питань буріння, газонафтовидобування, транспортування і зберігання нафти, газу, нафтопродуктів тощо.

Інститут нафтогазової інженерії об’єднує п’ять кафедр, чотири з яких (буріння нафтових і газо­вих свердловин, розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ, транспорту та зберігання нафти і газу, спорудження та ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ) – випускові, а кафедра нафтога­зової гідромеханіки – загальнотехнічна. Навчальний процес на кафедрах інституту забезпечують: 14 док­торів наук, професорів; 47 доцентів, кандидатів тех­нічних наук; 29 асистентів.

      В інституті навчаються більше ніж 2000 студен­тів з різних регіонів України та студенти-іноземці з 38 країн світу (Анголи, Гани, Еквадору, Іраку, Єгипту, Камеруну, Нігерії, Китаю, Туркменістану, Тунісу й ін.). На кафедрах ІНГІ діє система залучення і підготовки студентів до науково-дослідної діяль­ності, що дає продуктивні результати: щорічно сту­денти беруть участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях та форумах, використовують елементи науково-дослідних робіт при виконанні магістерських робіт. На кафедрах інституту ведеться підготовка кандидатів і докторів наук через навчання в аспіран­турі та докторантурі.

      З червня 2010 р. функціонує студентське відді­лення міжнародної організації SPE (Спілка інженерів-нафтовиків). Студенти-члени SPE беруть активну участь в міжнародних нафтогазових конгре­сах, конференціях та програмах.

      Велику увагу інститут приділяє підвищенню якості практичної підготовки фахівців. Прово­диться модернізація лабораторій, їх оснащення сучасними приладами й обладнанням. Результатом тісної співпраці з нафтогазовими підпри­ємствами є нові навчально-дослідницькі лабораторії бурових промивальних рідин і тампонажних розчинів, облад­нані сучасними приладами.

     Унікальною є міжкафедральна лабораторія трубопро­відного транспорту нафти і газу, осна­щена обладнанням систем газонафтопо-стачання, машинами і механізмами для спорудження і ремонту газонафтопро­водів і газонафтосховищ, пристроями діагностування технічного стану ліній­ної частини газонафтопроводів, облад­нанням насосних і компресорних станцій та ін.

       Для імітації робочих умов у межах робочого місця машиніста газотурбін­ного агрегату в інституті облаштований тренажер «Діалог-1».

     За участю фахівців Інституту нафтогазової інже­нерії створено тренажерний буровий центр (ТБЦ) ІФНТУНГ, налаштування, випробування та пробну експлуатацію якого проведено з допомогою спеціаліс­тів компанії «Drilling Systems LTD» (Англія). В 2004 р. ТБЦ акредитовано в Міжнародному Форумі Управ­ління Свердловинами (IWCF) із «Сертифікатом акре­дитації в IWCF».

        Студенти інституту мають можливість без від­риву від основного навчання отримати робітничі про­фесії «помічник бурильника» і «оператор добування нафти і газу». Додаткові можливості працевлашту­вання забезпечують собі студенти, які паралельно з основним навчанням закінчують кафедру військової підготовки ІФНТУНГ.

       Міжнародне співробітництво у сфері освіти і науки є пріоритетним напрямом діяльності інсти­туту, що знайшло відображення у виконанні угод з провідними універ­ситетами країн Європи і Канади.

       Згідно з угодою про співпрацю між ІФНТУНГ та Краків­ською гірничо-мета­лургійною академією ім. С. Сташіца (Польща), студенти інституту ма­ють можливість одно­часно навчатися у магі­стратурі польського вишу та отримувати диплом магістра євро­пейського взірця. Крім того, студенти ІНГІ про­ходять виробничі прак­тики і стажування у навчальних закладах Німеччини, Чехії, Поль­щі, Угорщини, Канади, Туреччини, Греції та ін­ших країн згідно з уго­дами щодо обміну сту­дентами.

     Набула розвитку співпраця з поль­ськими науковцями у проведенні спіль­них досліджень з різ­них напрямів, а саме таких як нафтога­зова інженерія, вико­ристання віднов-лювальних джерел енергії тощо.

       Випускники фа­культетів та Інститу­ту нафтогазової інже­нерії працюють на нафтогазовидобувних підприємствах, у науково-дослідних і проектно-конструкторських організа-ціях, навчальних закла­дах нафтогазового профілю України, де обіймають посади керівників, головних і провідних спеціалістів, начальників управлінь та відділів.

        Багато випускників працюють на спільних під­приємствах та в іноземних компаніях на території України і за кордоном – в державах Європи, Азії, Америки та Африки, зокрема в «Schlumberger» (Франція), «Royal Dutch Shell» (Нідерланди, Великобританія), «Halliburton» (СІНА) та ін.

      Інститут нафтогазової інженерії Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу – це майбутня перспективна робота за здобутою спеціальністю у нафтогазовій галузі, яка забезпечує швидке кар’єрне зростання.

Українська