ПІДГОТОВКА АСПІРАНТІВ І ДОКТОРАНТІВ

Адреса

вул.Карпатська,15, м. Івано-Франківськ, 76019

тел. (0342) 72-71-07

e-mail - aspir@nung.edu.ua

Підготовка аспірантів та докторантів здійснюється за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України - за державним замовленням (денна форма навчання) ;
 • коштів юридичних та фізичних осіб - на умовах контракту (денна та заочна форма навчанння) 

Прийом документів проводиться з 01 серпня по 29 серпня 2018р. 

Вступники до аспірантури подають такі документи:
1. Заява на ім’я ректора; 
2 Особовий листок з обліку кадрів закладу (засвідчений відділом   кадрів за основним місцем роботи), а також автобіографію;
3. 4 кольорові фотокартки розміром 3×4;
4. Засвідчені копії дипломів і додатків до диплома  (бакалавра і магістра/спеціаліста) ;
5. Список опублікованих наукових праць і винаходів, а за їхньої  відсутності реферат за фахом з рецензією(об'ємом 20-25 друкованих сторінок); 
6. Медична довідка ф. 286 - у (дійсна протягом року);
7. Посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності );
8. Рекомендаційний лист передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди, з оцінкою наукових праць/реферату з обраної спеціальності; витяг з протоколу вченої ради інституту (для осіб, рекомендованих в аспірантуру безпосередньо після закінчення ВНЗ)
9. Копії  паспорта (1,2,11стор.), ідентифікаційного коду та приписного свідоцтва (для військовозобов’язаних);
10. Паперова папка на зав’язках

11. Чотири конверти з марками по Україні (для вступників на заочну форму навчання)

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією університету за результатами співбесіди вступника з передбачуваним науковим керівником, поданих наукових праць або розгляду реферату  з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника.

 Вступники до аспірантури університету складають у вересні місяці  вступні іспити зі : спеціальності та  іноземної мови (англійська, французька, німецька).

Зарахування до 01 жовтня.

 Термін навчання в аспірантурі  денної та заочної форми навчання не перевищує чотирьох років

Перелік спеціальностей аспірантури:

 • 051 - Економіка
 • 073 – Менеджмент
 • 101 - Екологія
 • 103 – Науки про Землю
 • 131 – Прикладна механіка
 • 132 – Матеріалознавство
 • 133 – Галузеве машинобудування
 • 151 – Автоматизація та комп’ютерно - інтегровані технології
 • 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 • 183 – Технології захисту навколишнього середовища
 • 185 – Нафтогазова інженерія та технології
 • 281 - Публічне управління та адміністрування

Перелік спеціальностей докторантури:

 • 051 - Економіка
 • 073 – Менеджмент
 • 101 - Екологія
 • 103 – Науки про Землю
 • 131 – Прикладна механіка
 • 133 – Галузеве машинобудування
 • 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 • 183 – Технології захисту навколишнього середовища
 • 185 – Нафтогазова інженерія та технології
 • 281 - Публічне управління та адміністрування

Перелік документів для вступу в докторантуру

1. Заява на ім’я ректора

2. Особовий листок з обліку кадрів; ( засвідчений відділом кадрів за основним місцем роботи)

3.  2 фотокартки розміром 3´4

4. Список опублікованих наукових праць і винаходів.

5. Медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286–У.

6. Копію диплому та додатку до диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра ( засвідчені печаткою установи або відділом кадрів за основним місцем роботи) (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплому).

7. Копі диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук, та копію атестата доцента (засвідчені печаткою установи або відділом кадрів за основним місцем роботи)

8. Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук

9. Автореферат захищеної кандидатської дисертації

10. Копії ідентифікаційного  номера та паспорта.