Захист дисертацій

Додаткова інформація: 

 

Захист дисертацій    Спеціалізована вчена рада Д20.052.01    04.00.22 – Геофізика

Захист дисертацій    Спеціалізована вчена рада Д20.052.01    04.00.17 – Геологія нафти і газу

Захист дисертацій    Спеціалізована вчена рада Д20.052.02    05.15.10 – Буріння свердловин

Захист дисертацій    Спеціалізована вчена рада Д20.052.02    05.15.06 – Розробка нафтових та газових родовищ;

Захист дисертацій    Спеціалізована вчена рада Д20.052.03    05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин

Захист дисертацій    Спеціалізована вчена рада Д20.052.03    05.13.07 – Автоматизація процесів керування

Захист дисертацій   Спеціалізована вчена рада Д20.052.04     05.05.12 – Машини нафтової та газової промисловості

Захист дисертацій   Спеціалізована вчена рада Д20.052.04     05.15.13 – Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища

Захист дисертацій   Спеціалізована вчена рада Д20.052.05     21.06.01 – Екологічна безпека (геологічні науки)

Захист дисертацій   Спеціалізована вчена рада Д20.052.05     21.06.01 – Екологічна безпека (технічні науки)

Захист дисертацій   Спеціалізована вчена рада Д20.052.06     08.00.04 –Економіка та управління підприємствами (за видами діяльності)

Захист дисертацій   Спеціалізована вчена рада К20.052.07     25.00.01 - Теорія та історія державного управління

Захист дисертацій   Спеціалізована вчена рада К20.052.07     25.00.02 - Механізми державного управління

 

 

 

Захисти 2015р.

№ з/п

Прізвище,

імя,

по-батькові,

посада

Науковий ступінь

Спеціалізована вчена рада, шифр та назва спеціальності

Тема дисертації

Науковий керівник (консультант)

Офіційні опоненти

Дата

та місце захисту

1

Нагорняк

Роман

Ігорович

- інженер відділу контролю за роз- робкою родовищ НДПІ ПАТ «Укрнафта»

К.геол.н.

Д20.052.01

 

04.00.22 - Геофізика

Удосконалення методів контролю обводнення нафтогазонасичених пластів за результатами геофізичних досліджень свердловин 

Федоришин Д.Д. – д.геол.н., проф., зав. каф. ГДС (ІФНТУНГ)

1. Довгалюк Б. П., д. т. н., професор, професор кафедри автоматизації (Дніпродзер жинський державний технічний університет);

 2. Меркулов О. Є., к. т. н., старший науковий співробітник відділу металургії ча- вуну (Інститут чорної металургії імені З. П. Некрасова НАН України)

27.05.2015р.

 

2

Малісевич

Віталій

Васильович

– інженер ІІ категорії відділу ін- формації, стандартизації та патентно-ліцензійної роботи НДПІ ПАТ «Укрнафта»::

К.т.н.

Д20.052.03

 

05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин

Контроль енергетичної цінності природного газу із застосуванням термоане- мометричних перетворювачів

Середюк О.Є.  –д. т.. н., професор, професор кафедри методів та приладів контролю якості і сертифікації продукції (ІФНТУНГ).

1. Древецький В. В.  –д. т.. н., професор, зав. кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій (Національний університет водного господарства та при родокористуван-ня)

2. Вашкурак Ю.З. -  к. т. н., доцент, доцент кафедри автоматизації теплових та хімічних процесів (НУ «Львівська політехніка»)

02.10.2015р.

 

о 1100 год. У

конферецзалі бібліотеки

ІФНТУНГ

3.

Клепач

Марко

Миколайович

– ст. викладач кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегро-ваних технологій Національного університету водного господарства та природокористування«

К.т.н.

Д20.052.03

 

05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин

Метод та технічні засоби контролю якісних показни- ків нафтопродуктів з використанням нейромережевих технологій»

Древецький В. В.  –д. т.. н., професор, завідувач кафедри автоматизації, електро-технічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій (Національний університет водного господарства та при- родокористування).

1. Порєв В. А. -  д. т. н., професор, завідувач кафедри наукових, аналітичних і екологічних приладів та систем (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»);

2. Теплюх З. М. -  д.т. н., професор, професор кафедри автоматизації теплових та хімічних процесів (НУ «Львівська політехніка»)

02.10.2015р.

 

о 1400 год. У

конферецзалі бібліотеки

ІФНТУНГ

4

Назаренко

Ігор

Вікторович

– директор департамен-ту автоматизації та зв’язку ПАТ «Укртрансгаз»

К.т.н.

Д20.052.03

 

05.13.07 -Автоматизація процесів керування

Моделі і методи побудови автоматизованих систем керування компресорними станціями на основі уніфікованих апаратно-програмних засобів

Николайчук М.Я.  –к. т.. н., доцент, доцент кафедри КТіСУ (ІФНТУНГ).

1. Рудакова Г.В. -  д. т. н., доцент, професор кафедри технічної кібернетики (Херсонський національний технічний університет );

2. Єпіфанов Ю.М. -  д .т. н., с.н.с., старший науковий співробітник (Інститут Сцинтиляційних матеріалів НАН України)

04.12.2015р.

 

о 1100 год. У

конферецзалі бібліотеки

ІФНТУНГ

5

Романишин

Тарас

Любомирович

– асистент кафедри нафтогазового обладнання

К.т.н. 

Д20.052.04

 

05.05.12 – машини нафтової і газової промисловості

 

Підвищення ефективності очищення вибоїв нафто-газових свердловин пристроями на основі постійних магнітів 

Крижанівський Є.І. – д.т.н. , професор, ректор

(ІФНТУНГ) 

 

1. Яким Р. С. – д. т. н., професор, професор кафедри машинознавства та основ технологій (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)

2. Червінський В. П. -  к. т.н., доцент, головний конструктор (корпорація "Харківмаш",)

31.03.2015р.

 

о 1000 год. У

конферецзалі бібліотеки

ІФНТУНГ

6

Ніколаєв

Віталій

Вікторович –

нач. відділу експлуата-ції магістральних газопроводів і ГРС УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз»:

К.т.н.

Д20.052.04

 

05.15.13 – трубопровід-ний транспорт, нафтогазосховища

 

Удосконалення методів ремонту трубопроводів на основі оцінки їх напружено-деформованого стану.

Грудз Я. В. -  д. т. н., доцент, професор кафедри спорудження та ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ (ІФНТУНГ)

1. Капцов І. І., д. т. н., професор, завідувач кафедри газових і теплових систем (Харківський національний університет міського господарства іме- ні О. М. Бекетова МОН України);

2. Драгілєв A. B., к.т.н, директор (ПП «Інжинірингові технології»

31.03.2015р.

 

о 1300 год. У

конферецзалі бібліотеки

ІФНТУНГ

7

Григорський

Станіслав

Ярославович –

асистент кафедри транспорту та зберігання нафти і газу

К.т.н.

Д20.052.04

 

05.15.13 – трубопровід-ний транспорт, нафтогазосховища

 

Удосконалення технології експлуатації нафтопроводів з урахуванням нештатних  ситуацій.

Середюк М.Д. -  д. т. н., професор, завідувач кафедри транспорту та зберігання нафти і газу (ІФНТУНГ)

1. Зайцев В. В. -  доктор тех. наук, професор кафедри морської логістики (Національний уні- верситет кораблебудування імені адмірала Макарова);

2. Братах М. І. -  кандидат тех. наук, провідний науковий співробітник відділу тран- спортування газу (УкрНДІгаз)

22.09.2015р.

 

о 0900 год. У

конферецзалі бібліотеки

ІФНТУНГ

8

Стасюк

Роман

Богданович –

асистент кафедри транспорту та зберігання нафти і газу

К.т.н.

Д20.052.04

 

05.15.13 – трубопровід-ний транспорт, нафтогазосховища

 

Удосконалення методів діагностування витоків з газових мереж.

Грудз В. Я.-  д. т. н., професор, завідувач кафедри спорудження та ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ (ІФНТУНГ)

1. Капцов І. І., д. т. н., професор, завідувач кафедри газових і теплових систем (Харківський національний університет міського господарства іме- ні О. М. Бекетова МОН України);

2. Дацюк А.В. – к.т.н., директор центрального диспетчерського департаменту ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»,

22.09.2015р.

 

о 1300 год. У

конферецзалі бібліотеки

ІФНТУНГ

9

Якимів

Микола

Мирославович –

заст. директора із зовнішньої та комерційної діяльності ТОВ «ДНІПРОГАЗ»

К.т.н.

Д20.052.04

 

05.15.13 – трубопровід-ний транспорт, нафтогазосховища

 

Вдосконалення методів прогнозування гідравлічної ефективності газотранспортної системи

Грудз В. Я.-  д. т. н., професор, завідувач кафедри спорудження та ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ (ІФНТУНГ)

1. Банахевич Ю. В. – д. т. н., начальник відділу експлуатації лінійної частини магістральних газопроводів Департаменту транспортування газу ПАТ «Укртрансгаз»,

2. Костів В.В. – к. т. н., доцент, заст. директора УМГ «Прикарпаттрансгаз»

22.10.2015р.

 

о 1000 год. У

конферецзалі бібліотеки

ІФНТУНГ

10

Заєць

Віктор

Олександрович –

заст. начальника Управління забезпечен-ня  надійності транспор-тування газу і нафти»

К.т.н.

Д20.052.04

 

05.15.13 – трубопровід-ний транспорт, нафтогазосховища

 

Підвищення ефективності експлуатації підземних сховищ газу в багато пластових покладах

Тимків Д.Ф.-  д. т. н., професор, завідувач кафедри інформатики (ІФНТУНГ)

1. Капцов І. І., д. т. н., професор, завідувач кафедри газових і теплових систем (Харківський національний університет міського господарства іме- ні О. М. Бекетова МОН України);

2. Братах М. І. -  к.т.н., провідний науковий співробітник відділу тран- спортування газу (УкрНДІгаз)

22.10.2015р.

 

о 1500 год. У

конферецзалі бібліотеки

ІФНТУНГ

11

Попович

Василь

Ярославович

– асистент кафедри механіки машин

К.т.н. 

Д20.052.04

 

05.05.12 – машини нафтової і газової промисловості

Підвищення ефективності експлуатації верстатів-гойдалок 

Крижанівський Є. .І. – д. т. н. , професор, академік НАН України, ректор (ІФНТУНГ) 

 

1. Яким Р. С. – д. т. н., професор, професор кафедри машинознавства та основ технологій (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка);

2. Харченко Є.В. – д.т.н., професор, завідувач кафедри опору матеріалів (НУ «Львівська політехніка»)

 

19.11.2015р.

 

о 1000 год. У

конферецзалі бібліотеки

ІФНТУНГ

12

Банахевич

Роман

Юрійович –

Інженер технічного відділу апарату управління філії УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз»

К.т.н.

Д20.052.04

 

05.15.13 – трубопровід-ний транспорт, нафтогазосховища

 

Розроблення методу діагностування скупчень у порожнинах лінійної частини магістральних газопроводів

Карпаш О.М.-  д. т. н., професор, зав. кафедри технічної діагностики та моніторингу, проректор з наукової роботи (ІФНТУНГ)

1. Харченко Є.В. – д.т.н., професор, завідувач кафедри опору матеріалів (НУ «Львівська політехніка»);

2. Братах М. І. -  к.т.н., провідний науковий співробітник відділу тран- спортування газу (УкрНДІгаз)

 

19.11.2015р.

 

о 1300 год. У

конферецзалі бібліотеки

ІФНТУНГ

13

Хруник

Софія

Ярославівна –

молодший науковий співробітник науково-дослідної групи ДБ/МПЦ при кафедрі будівель-ного виробництва НУ «Львівська політехніка»:

К.т.н.

Д20.052.05

 

21.06.01 – екологічна безпека

 

Підвищення екологічної безпеки при використанні альтернативного палива в цементному виробництві

Саницький М.А. – д.т.н., професор (НУ «Львівська політехніка»)

1. Вамболь С.О. – д.т.н., доцент, (Національний університет цивільного захисту України);

2. Харламова О.В. -  к.т.н., доцент (Кременчуцький національний університет ім.. М.Остроградського)

 

05.03.2015р.

 

о 1030 год. У

конферецзалі бібліотеки

ІФНТУНГ

14

Басов

Микола

Вікторович –

ст. викладач кафедри ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Інституту після диплом-ної освіти Львівського державного університе-ту безпеки життєдіяль-ності:

К.т.н.

Д20.052.05

 

21.06.01 – екологічна безпека

 

Забезпечення екологічної безпеки ливарно-механічних виробництв

Мальований М.С. – д.т.н., професор (НУ «Львівська політехніка»)

1. Шмандій В.М – д.т.н., професор, (Кременчуцький національний університет ім.. М.Остроградського);

2. Леськів Г.З. -  к.т.н., доцент (Львівський державний університет внутрішніх справ)

 

05.03.2015р.

 

о 1400 год. У

конферецзалі бібліотеки

ІФНТУНГ

15

Безовська

Марина

Сергіївна –

асистент кафедри хімії та інженерної екології Дніпропетровського національного ун-ту за- лізничного транспорту ім. академіка Всеволода Лазаряна

К.т.н.

Д20.052.05

 

21.06.01 – екологічна безпека

 

Підвищення рівня екологічної безпеки при поводженні з відпрацьованими нафтопродуктами на залізниці

Зеленько Ю.В. – к.т.н., доцент, (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім.. академіка Лазаряна)

1. Вамболь С.О. – д.т.н., доцент, (Національний університет цивільного захисту України);

2. Чайка О.Г. -  к.т.н., (НУ «Львівська політехніка»)

19.03.2015р.

 

о 1100 год. У

конферецзалі бібліотеки

ІФНТУНГ

16

Предзимірська

Леся

Михайлівна –

молодший науковий співробіт ник кафедри органічної хімії НУ «Львівська політехніка»:

К.т.н.

Д20.052.05

 

21.06.01 – екологічна безпека

 

Кавітаційне очищення природних і стічних вод від органічних та біологічних забруднень

Шевчук Л.І. – к.т.н., доцент, (НУ «Львівська політехніка»)

1. Пляцук Л.Д. – д.т.н., професор, (Сумський державний університет);

2. Хохотова О.П -  к.т.н., доцент (Київський національний технічний університет «КПІ»)

28.05.2015р.

 

о 1400 год. У

конферецзалі бібліотеки

ІФНТУНГ

17

Клапоущак

Оксана

Ігорівна –

асистент кафедри технологій у системах управління та автоматики

К.т.н.

Д20.052.05

 

21.06.01 – екологічна безпека

 

Забезпечення екологічної безпеки довкілля шляхом моніторингу рівня поводкових вод

Заміховський Л.М. – д.т.н., професор, завідувач кафедри технологій у системах управління та автоматики

1. Петрук В.Г.. – д.т.н., професор, (Вінницький національний технічний університет);

2. Волошкіна О.С -  д.т.н., професор (Київський національний університет будівництва та архітектури)

22.10.2015р.

 

о 1100 год. У

конферецзалі бібліотеки

ІФНТУНГ

18

Цибуля

Сергій

Дмитрович –

доцент кафедри харчо-вих технологій, хімії та безпеки життєдіяльності Чернігівського держав-ного технологічного університету

Д.т.н.

Д20.052.05

 

21.06.01 – екологічна безпека

 

Науково-методологічні засади підвищення рівня екологічної безпеки трубопровідного транспорту

Старчак В.Г. – д.т.н., професор, професор кафедри екології та охорони природи (Чернігівський національний педагогічний університет ім.. Т.Г.Шевченка)

1. Мальований М.С. – д.т.н., професор завідувач кафедри екології та (НУ «Львівська політехніка»);

2. Петрук В.Г.. – д.т.н., професор, (Вінницький національний технічний університет);

3. Вамболь С.О. – д.т.н., професор, (Національний університет цивільного захисту України)

10.12.2015р.

 

о 1100 год. У

конферецзалі бібліотеки

ІФНТУНГ

19

Чучук

Юрій

Володимирович –

асистент кафедри обліку і аудиту

К.е.н.

Д20.052.06

 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Економічне оцінювання ефективності газоперекачу-вальних агрегатів у процесі транспортування природного газу

Орлова В.К.- к. е. н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту (ІФНТУНГ)

1. Чукаєва І.К. – д.е.н., с.н.с., головний науковий співробітник відділу розвитку виробничої інфраструктури (Інститут економіки та прогнозування НАН України);

2. Горбова Х.В. – к.е.н., ст.. викладач кафедри фінансів, (Інститут підприєм-ництва і перспективних технологій НУ «Львівська політехніка»)

07.07.2015р.

 

о 1000 год. У

конферецзалі бібліотеки

ІФНТУНГ

20

Камінська

Ірина

Богданівна –

асистент кафедри обліку і аудиту

К.е.н.

Д20.052.06

 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Оцінювання ефективності управління витратами на працівників нафтогазовидо-бувних підприємств

Орлова В.К.- к. е. н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту (ІФНТУНГ)

1. Подольчак Н.Ю. – д.е.н., професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту (НУ «Львівська політехніка»)

2. Мазур І.М. – к.е.н., доцент, професор кафедри фінансів і кредиту, (ПВНЗ «Івано-Франківський ун-т права ім.. Короля Данила Галицького»)

07.07.2015р.

 

о 1200 год. У

конферецзалі бібліотеки

ІФНТУНГ

21

Лінчевська

Наталі

Михайлівна–

Голов. фахівець із стра-тегічного розвитку ТОВ «Трансгазінжиніринг»

К.е.н.

Д20.052.06

 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Формування організаційно-економічного механізму управління інноваційно-інвестиційними процесами на газотранспортних підприємствах

Єгоров І.Ю.- д. е. н., професор, завідувач відділу інноваційної політики, економіки і організації високих технологій (ДУ «Інсти-тут економіки та прогно-зування» НАН України)

1. Лапко О.О. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту (Університет банківської справи НБУ)

2. Запухляк І.Б. – к.е.н., доцент, кафедри економіки природокорис-тування та організації виробництва, (ІФНТУНГ)

02.10.2015р.

 

о 1000 год. У

конферецзалі бібліотеки

ІФНТУНГ

22

Проців
Олег
Романович
– головний спеціаліст Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства

К.держ.упр.

К 20.052.07

 

25.00.01 – теорія та історія державного управління

Актуальність історичного досвіду Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століття для державного регулювання мисливського господарства сучасної України

Дробот І.О. – д.держ.упр, професор, зав. кафедри управління проектами (Львівський РІДУ НАДУ)

1. Пасемко Г.П.  д.держ.упр., професор, зав. кафедри економічної теорії (Харківський національний аграрний університет імені В. Докучаєва)
2. Шикеринець В.В.– к.держ.упр., доцент, зав. кафедри організації туризму та управління соціокультур-ною діяльністю (Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника)

05.03.2015 р.

 

о 1100 год. 
в ауд. 12-21 корпусу ІФНТУНГ № 12

23

Бондарева
Ліна
Володимирівна
– заступник директора Департаменту охорони здоров’я – начальник управління з організації медичної допомоги населенню Херсонської ОДА

К.держ.упр.

К 20.052.07

 

25.00.02 – механізми державного управління

Забезпечення доступної і якісної медичної допомоги на базовому рівні: механізми державного регулювання

Корвецький О.Д. – к.мед.н., доцент, доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук (Одеський РІДУ НАДУ)

1. Шаптала О.С. – д.держ.упр., професор, професор кафедри ДУМС (ІФНТУНГ)
2. Петрова С.В. – к.держ.упр., зав. відділення (міська стоматологічна поліклініка № 5, м. Одеса)

05.03.2015 р.

 

о 1400 год. 
в ауд. 12-21 корпусу ІФНТУНГ № 12

24

Булгаков
Ігор
Миколайович
– перший заступник начальника Територіального управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України в Одеській області

К.держ.упр.

К 20.052.07

 

25.00.01 – теорія та історія державного управління

Становлення та розвиток системи державного управління забезпеченням промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду в Україні

Колісніченко Н.М. – к.держ.упр, доцент, доцент кафедри регіональної політики та публічного адміністрування (Одеський РІДУ НАДУ)

1. Лахижа М.І.  – д.держ.упр., професор, перший заст. директора (Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській обл.)
2. Клименко Н.Г. – к.держ.упр., доцент, доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою (НАДУ)

10.07.2015 р.

 

об 1100 год. 
в ауд. 12-21 корпусу ІФНТУНГ № 12

25

Пістракевич
Олена
Володимирівна
– директор ТОВ "Амжилтукр" (м. Київ)

К.держ.упр.

К 20.052.07

 

25.00.01 – теорія та історія державного управління

Інституційна система Європейського Союзу: становлення та розвиток в умовах розширення

Грицяк І.А.– д.держ.упр., професор, завідувач кафедри правознавства (Київський університет імені Б. Грінченка)

1. Стрельцов В.Ю. – д.держ.упр., доцент, начальник управління інформатизації навчального процесу (ХарРІДУ НАДУ)
2. Попович В.В. – к.держ.упр., директор Департаменту економіки (Івано-Франківська ОДА)

10.07.2015 р.

 

о 1400 год. 
в ауд. 12-21 корпусу ІФНТУНГ № 12

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач відділу аспірантури і докторантури         В. Р. Процюк

 

Захисти дисертацій 2014р.

№ з/п

Прізвище,
імя,
по-батькові,
посада
Науковий ступінь
Спеціалізована вчена рада, шифр та назва спеціальності
Тема дисертації
Науковий керівник (консультант)
Офіційні опоненти
Дата
та місце захисту
1
Савула
Роман
Степанович
 – начальник відділу Управління магістральних газопроводів «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз»
К.т.н.
Д20.052.04
 
05.15.13
– трубопровідний транспорт, нафтогазосховища
Забезпечення працездатності магістральних газопроводів в процесі тривалої експлуатації у гірській місцевості.
Харченко Є.В.
– д.т.н., професор, зав. кафедри опору матеріалів (НУ «Львівська політехніка)
1. Говдяк Р.М.
– д.т.н., професор кафедри спорудження та ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ (ІФНТУНГ)
2. Яновський С.Р.
– к.т.н., головний інженер – заступник директора (Філія Магістральні нафтопроводи «Дружба» ПАТ «Укртранснафта»)
28.01.2014р
 
о 1100 год. у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ
2
Угриновський
Андрій
Васильович
– асистент кафедри розробки та експлуатації нафтових та газових родовищ ІФНТУНГ
К.т.н.
Д20.052.02
 
05.15.06
– розробка  нафтових і газових родовищ
Удосконалення технології інтенсифікації роботи низьконапірних газових і газоконденсатних свердловин за наявності рідини в продукції
Кондрат Р.М.
 – д.т.н., професор, зав. кафедри розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ (ІФНТУНГ)
1. Акульшин О.О.
– д.т.н., доцент, заст. голови правління з наукової роботи (ПАТ «Український нафтогазовий інститут»)
2. Цьомко В.В.
– к.т.н., начальник відділу проектування і впровадження гідророзриву пласта (НДПІ ПАТ «Укрнафта»)
24.04.2014р.
 
о 1430 год. У
конферецзалі бібліотеки
ІФНТУНГ
3.
Гобир
Ірина
Борисівна
 – асистент кафедри організації праці та виробництва
ІФНТУНГ
К.е.н.
Д20.052.06
 
08.00.04
– економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Формування системи управління ремонтним обслуговуванням нафтогазовидобувних підприємств.
Благун І.С.
– д.е.н., професор, декан економічного факультету (Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника)
1. Перерва П.Г.
– д.е.н., професор, декан економічного факультету (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)
2. Мазур І.М.
– к.е.н., доцент, професор кафедри фінансів і кредиту (ПВНЗ Івано-Франківський університет права ім.. Короля Данила Галицького)
15.05.2014р.
 
о 1000 год.
у конференцзалі
бібліотеки ІФНТУНГ
4
Яцишин
Теодозія
 Михайлівна
 – асистент кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ
К.т.н.
Д20.052.05
 
21.06.01
– екологічна безпека
Удосконалення методів зменшення  техногенного забруднення атмосферного повітря при бурінні нафтогазових свердловин
Шкіца Л.Є.
– д.т.н., професор, зав. кафедри інженерної і комп’ютерної графіки (ІФНТУНГ)
1. Шмандій В.М.
– д.т.н., професор, зав. кафедри екологічної безпеки та організації природокористування (Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського)
2. Люта О.В.
– к.т.н., старший викладач кафедри прикладної екології та збалансованого природокористування (НУ «Львівська політехніка»)
22.05.2014р.
 
о 1000 год.
у конференцзалі
бібліотеки ІФНТУНГ
5
Голець
Наталія
Юліанівна
 – лаборант кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності НУ «Львівська політехніка»
К.т.н.
Д20.052.05
 
21.06.01
– екологічна безпека
Забезпечення екологічної безпеки від забруднення гідросфери амонійним азотом дренажних вод звалищ твердих побутових відходів
Мальований М.С.
– д.т.н., професор, зав. кафедри екології та збалансованого природокористування (НУ «Львівська політехніка»)
1. Челядин Л.І.
– д.т.н., доцент, професор кафедри хімії (ІФНТУНГ)
2. Бахарєв В.С.
– к.т.н., доцент, доцент кафедри екологічної безпеки та організації природокористування (Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського)
22.05.2014р.
 
о 1300 год.
у конференцзалі
бібліотеки ІФНТУНГ
6
Басараб
Роман
Миколайович
 – головний механік Філії «Магістральні нафтопроводи «Дружба» ПАТ «Укртранснафта»
К.т.н.
Д20.052.04
 
05.15.13
– трубопровідний транспорт, нафтогазосховища
Прогнозування залишкового ресурсу внутрішньостанційних технологічних нафтопроводів на основі діагностування їх технічного стану
Скальський В.Р.
– д.т.н., професор, зав. відділу акустико-емісійного діагностування елементів конструкцій (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка, м.Львів))
1. Білобран Б.С.
– д.т.н., професор, професор кафедри опору матеріалів (НУ «Львівська політехніка»)
2. Яворський А.В.
– к.т.н., доцент, доцент кафедри технічної діагностики та моніторингу (ІФНТУНГ)
24.06.2014р.
 
о 1400 год.
у конференцзалі
бібліотеки ІФНТУНГ
7
Богославець
Володимир
Васильович
 – асистент кафедри буріння  нафтових і газових свердловин
ІФНТУНГ
 
К.т.н.
Д20.052.02
 
05.15.10
– буріння свердловин
Вибір оптимальних рецептур бурових розчинів для розкриття нафтових пластів
Мислюк М.А.
– д.т.н., професор, професор кафедри буріння нафтових і газових свердловин (ІФНТУНГ)
1. Кунцяк Я.В.
– д.т.н., доцент, ген. директор
(ПрАТ  «Науково-дослідне і конструкторське бюро бурового інструменту», м. Київ)
2. Тершак Б.А.
– к.т.н., доцент, начальник управління контролю робіт із спорудження свердловин (ПАТ «Укрнафта», м.Київ)
03.07.2014р.
 
о 1000 год.
у конференцзалі
бібліотеки ІФНТУНГ
8
Дивоняк
Юлія
Ігорівна
 – асистент кафедри хімії ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
 
К.т.н.
Д20.052.02
 
05.15.06
– розробка нафтових та газових родовищ
Підвищення продуктивності нафтових і газових свердловин обробленням привибійної зони конденсованими дегідратаційними системами
Світлицький В.М.
– д.т.н., професор, начальник управління технічної політики (ПАТ «Укргазвидобування»)
1. Акульшин О.О.
– д.т.н., доцент, заст. голови правління з наукової роботи (ПАТ «Український нафтогазовий інститут», м.Київ)
2. Рудий М.І.
– к.т.н., начальник групи хімічного забезпечення процесів нафтовіддачі та інтенсифікації (НДПІ ПАТ «Укрнафта»)
03.07.2014р.
 
о 1430 год.
у конференцзалі
бібліотеки ІФНТУНГ
9
Цих
Віталій
Сергійович
 – науковий співробітник НДІ НГЕіЕ
ІФНТУНГ
 
К.т.н.
Д20.052.03
 
05.11.13
– прилади і методи контролю та визначення складу речовин
Розроблення методу та засобу контролю дефектів ізоляції підземних трубопроводів
Яворський А.В.
– к.т.н., доцент, доцент кафедри технічної діагностики та моніторингу (ІФНТУНГ)
1. Джала Р.М.
– д.т.н., с.н.с. зав. відділу фізичних методів контролю протикорозійного захисту (Фізико-механічний інститут ім.. Г.В. Карпенка, м. Львів)
2. Мухлинін С.М.
– к.т.н., програміст ( ТОВ «ІСІДА-IFV», м.Київ)
03.07.2014р.
 
о 1100 год.
у конференцзалі
корпусу 7
ауд. 7101
10
Миндюк
Валентин
Дмитрович
 – науковий співробітник НДІ НГЕіЕ
ІФНТУНГ
 
 
К.т.н.
Д20.052.04
 
05.05.12
– машини нафтової та газової промисловості
Розроблення методу оцінки якісних змін матеріалів нафтогазового обладнання за комплексом фізичних характеристик
Карпаш О.М.
– д.т.н., професор, професор кафедри технічної діагностики та моніторингу (ІФНТУНГ)
1. Никифорчин Г.Н.
– д.т.н., професор, завідувач відділу  корозійно-водневої деградації та захисту матеріалів (Фізико-механічний ін.-т ім. Г.В. Карпенка)
2. Яким Р.С.
– д.т.н., доцент, професор кафедри машинознавства та основ технологій (Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка)
23.09.2014р.
 
о 1000 год.
у конференцзалі
бібліотеки ІФНТУНГ
11
Чепіль
Богдан
Андрійович
 – головний бухгалтер Стрийського відділення УБМР «Укргазспец-будмонтаж » ПАТ     0«Укргазвидобування»
 
К.е.н.
Д20.052.06
 
08.00.04
– економіка та управління підприємствами
Оцінювання та регулювання управлінських витрат нафтогазових підприємств
Подольчак Н.Ю.
– д.е.н., професор, зав. кафедри адміністративного та фінансового менеджменту (ІНУ «Львівська політехніка»)
1. Череп А.В.
– д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів та кредиту (Запорізький національний університет)
2. Перевозова І.В.
– к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту (ІФНТУНГ)
26.09.2014р.
 
о 1100 год.
у конференцзалі
бібліотеки ІФНТУНГ
12
Камишацький
Олександр
Федорович
 – асистент кафедри техніки розвідки корисних копалин
«Національного гірничого університету»
 
К.т.н.
Д20.052.02
 
05.15.10
– буріння свердловин
Обгрунтування параметрів пристрою для обробки промивальних рідин при буріння свердловин
Давиденко О.М.
– д.т.н., професор, зав. кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин (Нац. гірничий ун-т)
1. Чернов Б.О.
– д.т.н., проф., професор кафери загальної та прикладної фізики (ІФНТУНГ)
2. Тершак Б.А.
– к.т.н., доцент, начальник управління контролю робіт із спорудження свердловин (ПАТ «Укрнафта», м.Київ)
16.10.2014р.
 
о 1000 год.
у конференцзалі
бібліотеки ІФНТУНГ
13
Судаков
Андрій
Костянтинович
 – докторант кафедри техніки розвідки корисних копалин
«Національного гірничого університету»
 
Д.т.н.
Д20.052.02
 
05.15.10
– буріння свердловин
Наукові основи технології обладнання бурових свердловин кріогенно-гравійними фільтрами
Кожевников А.О.
– д.т.н., професор, професор кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин (Нац. гірничий ун-т)
1. Чудик І.І.
– д.т.н., проф., зав. кафедри буріння нафтових і газових свердловин (ІФНТУНГ)
2. Калініченко О.І.
– д.т.н., професор, професор кафедри тенології і техніки буріння свердловин (Донецький нац. техн. ун-т)
3. Бондаренко М.О.
– д.т.н., с.н.с, в.о. зав. лабораторії (Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля)
16.10.2014р.
 
о 1430 год.
у конференцзалі
бібліотеки ІФНТУНГ
14
Рой
Микола
Миколайович
 – ст. викладач кафедри обладнання нафтових і газових промислів Полтавського нац.. технічного ун-ту ім.. Ю.Кондратюка
 
К.т.н.
Д20.052.02
 
05.15.06
– розробка нафтових та газових родовищ
Удосконалення газогідро-динамічних методів досліджень газових і газо-конденсатних свердловин
Акульшин О.О.
– д.т.н., доцент, заст. голови правління з наукової орботи (ПАТ «Український нафтогазовий ін.-т)
1. Фик І.М.
– д.т.н.,  зав. кафедри видобування нафти, газу та конденсату (НТУ «ХПІ»)
2. Дмитренко В.І.
– к.т.н., доцент кафедри хімії (Полтавський університет економіки і торгівлі)
17.10.2014р.
 
о 1000 год.
у конференцзалі
бібліотеки ІФНТУНГ
15
Щербій
Руслан
Богданович
 – начальник групи фізики та гідродинаміки нафтогазового пласта Науково-дослідного і проектного інституту ПАТ «Укрнафта»
 
К.т.н.
Д20.052.02
 
05.15.10
– буріння свердловин
Підвищення ефективності роботи шарошкових доліт на основі  експериментальних досліджень процесу буріння
Мойсишин В.М.
– д.т.н., професор, зав. кафедри вищої математики (ІФНТУНГ)
1. Кунцяк Я.В.
– д.т.н., доцент, ген. директор
(ПрАТ  «Науково-дослідне і конструкторське бюро бурового інструменту», м. Київ)
2. Мрозек Є.Р.
– к.т.н., технічний директор (ТОВ «Укрбурсервіс», м.Київ)
17.10.2014р.
 
о 1430 год.
у конференцзалі
бібліотеки ІФНТУНГ
16
Перевозова
Ірина
Володимирівна
 – доцент кафедри обліку і аудиту
ІФНТУНГ
Д.е.н.
Д20.052.06
 
08.00.04
– економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Теоретичні та організаційні засади економічної експертизи в управлінні підприємствами.
Гораль Л.Т.
– д.е.н., доцент, директор інституту економіки та управління в нафтогазовому комплексі  (ІФНТУНГ)
1. Терещенко  О.О.
– д.е.н., професор, зав. кафедри корпоративних фінансів та контролінгу (ДВНЗ «Київський нац.. економічний
ун-т ім. В.Гетьмана»)
2. Бутко М.П.
– д.е.н., професор, зав. кафедри менеджменту та держ. управління (Чернігівський  державний технологічний ун-т)
3. Коваленко О.В.
– д.е.н., професор, зав. кафедри економіки підприємства (Запоріжська державна інженерна академія)
21.10.2014р.
 
о 1000 год.
у конференцзалі
бібліотеки ІФНТУНГ
17
Хабер
Ірина
Богданівна
 – асистент кафедри економічної кібернетики
ПНУ ім.. В.Стефаника
К.е.н.
Д20.052.06
 
08.00.04
– економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Удосконалення процесу управління матеріальними потоками нафтогазовидобувних підприємств
Благун І.С.
– д.е.н., професор, декан економічного факультету (Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника)
1. Яремко І.Й.
– д.е.н., професор, професор кафедри обліку і аналізу(НУ «Львівська політехніка»)
2. Бортнік С.М.
– к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та безпеки підприємства (Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки)
21.10.2014р.
 
о 1300 год.
у конференцзалі
бібліотеки ІФНТУНГ
18
Барна
Ольга
Борисівна
 – інженер кафедри МПКЯіСП
ІФНТУНГ
 
 
К.т.н.
Д20.052.03
 
05.11.13
– прилади і методи контролю та визначення складу речовин
Удосконалені метод розгорнутого меніска та прилад для контролю поверхневих властивостей на межах розділу фаз
Кісіль І.С.
– д.т.н., професор, зав. кафедри МПКЯІСП (ІФНТУНГ)
1. Древецький В.В.
– д.т.н., професор, зав. кафедри автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій (Нац. ун-т водного господарства та природокористування, м. Рівне)
2. Городецька О.С.
– к.т.н., доцент, доцент кафедри телекомунікаційних систем та телебачення (Вінницький нац.. технічний ун-т)
30.10.2014р.
 
о 1100 год.
у конференцзалі
бібліотеки ІФНТУНГ
19
Шуфнарович
Маряна
Антоніївна
 – асистент кафедри медичної інформатики, медичної і біологічної фізики
ІФНМУ
 
 

 

К.т.н.
Д20.052.03
 
05.13.07
– автоматизація процесів керування
Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності  при керуванні об’єктами природокористування
Горбійчукк М.І.
– д.т.н., професор, зав. кафедри КСМ (ІФНТУНГ)
1. Мещеряков Л.І.
– д.т.н., професор, проф. кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем (Нац. гірничий університет)
2. Пістун Є.П.
– д.т.н., професор, зав. кафедри автоматизації теплових і хімічних процесів ( НУ «Львівська політехніка»)
 
30.10.2014р.
 
о 1400 год.
у конференцзалі
бібліотеки ІФНТУНГ
20 Попович
Володимир
Васильович
– директор Департаменту економіки Івано-Франківської ОДА
К.держ.упр.

К 20.052.07

25.00.01
– теорія та історія державного управління

Концептуальні засади державної муніципальної політики в Україні у контексті європейської інтеграції
 
Дзвінчук Д.І.
– д.філос.н., професор, професор кафедри ДУМС (ІФНТУНГ)
1. Лахижа М.І.
д.держ.упр., професор, заступник начальника (Управління державної  служби Головного управління державної служби України в Полтавській області)
2. Сивак Т.В.
– к.держ.упр., ст.викладач кафедри управління проектами (ОРІДУ НАДУ)

04.12.2014 р.

об 1100 год.  
в ауд. 12-21 корпусу ІФНТУНГ № 12

21 Книш
Павло
Васильович
– заступник голови Снятинської РДА
К.держ.упр.

К 20.052.07

25.00.01
– теорія та історія державного управління

Теоретичні засади формування системи управлінських технологій в державному управлінні України Бутирська Т.О.
– д.держ.упр., професор кафедри ДУМС (ІФНТУНГ)
1. Кравченко С.О.
– д.держ.упр., доцент, професор кафедри філософії, теорії та історії державного  управління (НАДУ)
2. Друк Ю.Я.
– к.держ.упр., керуючий (Івано-Франківська обласна філія Укрексімбанку)

04.12.2014 р.

о 1400 год.
в ауд. 12-21 корпусу ІФНТУНГ № 12

22 Ашикова
Евеліна
Ібрагимівна
головний бухгалтер Кримського республіканського підприємства "Редакція газети "Яньи дюнья"
К.держ.упр.

К 20.052.07

25.00.02
– механізми державного управління

Механізми реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні Грицяк І.А.
д.держ.упр., професор, директор (Центр правових та підприємницьких досліджень)
1. Безверхнюк Т.М.
– д.держ.упр., професор, зав. кафедри управління проектами (ОРІДУ НАДУ)
2. Фесянов П.О.
к.держ.упр., докторант кафедри державної служби та кадрової політики (НАДУ)

05.12.2014 р.

об 1100 год. 
в ауд. 12-21 корпусу ІФНТУНГ № 12

23 Кернична
Анжеліка
Євгенівна
завідувач відділення підготовки іноземних громадян до вступу у ВНЗ (ІФНТУНГ)
К.держ.упр.

К 20.052.07

25.00.02
– механізми державного управління

Механізми державного управління екологічною складовою в інноваційному розвитку регіону (на прикладі Івано-Франківської області) Витвицький Я.С.
– д.е.н., професор, професор кафедри ЕКП (ІФНТУНГ)
1. Малиш Н.А.
д.держ.упр., професор, професор кафедри управління національним господарством та економічної політики (НАДУ)
2. Проніна О.В.
к.держ.упр., доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування (Херсонський НТУ)

05.12.2014 р.

о 1400 год. 
в ауд. 12-21 корпусу ІФНТУНГ № 12

 
               
               
 
Завідувач відділу аспірантури і докторантури                         В. Р. Процюк

 

Українська