Дисципліни кафедри

Викладачі кафедри проводять лекції, лабораторні і практичні заняття на всіх факультетах та інститутах університету з таких дисциплін:

– Основи охорони праці

– Безпека життєдіяльності

– Охорона праці в галузі

– Цивільний захист

– Основи охорони праці та безпеки життєдіяльності

– Охорона праці в галузі та цивільний захист

 

Анотації до курсів

Безпека життєдіяльності.

Типи надзвичайних ситуацій. Загальний аналіз ризику. Необхідна діяльність населення в надзвичайних ситуаціях.  Засоби захисту населення і довкілля в періоди різних катастроф, аварій устаткування.

Life Safety.

Types of emergencies. Overall risk analysis. Required activities in emergencies. Means of protection population and the environment in different periods of disasters, accidents equipment.

Основи охорони праці.

Правові та організаційні питання охорони праці. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. Основи пожежної безпеки

Protection of labour.

Legal and organizational issues of safety. Fundamentals of physiology, hygiene and occupational health. Fundamentals of Fire Safety.

Охорона праці в галузі.

Мета курсу "Охорона праці в галузі" – підготовка інженерів які повинні мати достатній обсяг теоретичних знань в галузі охорона праці та уміти з їх допомогою вирішувати практичні інженерні задачі щодо створення безпечних і здорових умов праці на виробництві, попередження виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, пожеж та вибухів з одночасним забезпеченням максимальної продуктивності праці.

Protection of labour in Industry.

 The purpose of the course "Protection of labour in Industry" - training of engineers who need to have sufficient theoretical knowledge in the field of work and be able to use them to solve practical engineering problem to create a safe and healthy working conditions in the workplace, prevention of occupational injuries, illnesses, accidents, fires and explosions while ensuring maximum productivity.

Цивільний захист.

Мета – сформувати знання і уміння щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного походження і запровадження заходів щодо зменшення збитків та витрат у разі аварій, катастроф, вибухів, великих пожеж та стихійного лиха

Civil protection.

Purpose - to generate knowledge and skills to prevent emergencies and anthropogenic introduction of measures to reduce losses and expenses in the event of accidents, explosions, large fires and natural disasters

Українська