Система управління якістю

 

Зміст

 

            

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС
ВИКЛАДАЧА ТА СТУДЕНТА ІФНТУНГ

   Кодекс розроблено ректоратом, за участі органів студентського самоврядування, профспілкових організацій працівників та студентів Університету.
Затверджено Конференцією трудового колективу ІФНТУНГ 6 вересня 2012 року)

Цей Кодекс розроблено для всіх викладачів та студентів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (далі Університету), з метою недопущення порушень прав та свобод студентів і викладачів під час реалізації навчального процесу в Університеті, уникнення та вирішення конфліктних ситуацій викладач – студент, що пов’язані з порушеннями етичних та моральних норм поведінки. Правила, викладені у Кодексі, розроблені на основі загальноприйнятих суспільством етичних норм поведінки у правовому полі України.

1. Загальні положення

   У реалізації освітніх завдань кожен викладач та студент повинен дотримуватися загальнолюдських принципів моралі, гуманізму, плюралізму думок, поваги до особистості як вищої цінності суспільства, незалежно від соціального стану, віросповідання, національності, статі, віку тощо.
   Викладач Університету є творцем здорового морального клімату в колективі, принциповим противником будь-яких проявів недисциплінованості, безкультур`я та безвідповідальності. Викладач є прикладом для студентів як в стінах університету, так і за його межами.
   Викладач Університету є професіоналом своєї справи, постійно працює над підвищенням теоретичних знань та педагогічної майстерності, використовує в своїй роботі нові технології навчання.
   Чесне, відверте і послідовне слово викладача повинно слугувати для студентів нормою поведінки, стимулювати їх до самостійної пізнавальної діяльності.
   Особливої уваги у стосунках викладач-студент необхідно надавати праву людини на повагу до її честі та гідності.

2.Обов’язки викладача Університету

   Викладач Університету зобов'язаний:
   Постійно працювати над підвищенням свого професійного та культурного рівня.
   Брати активну участь у науково-дослідній роботі, розвивати експериментальну базу, долучатися до створення науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін, авторських наукових програм.
   Брати участь у використанні сучасних інноваційних методів навчання та розробці методів дистанційного навчання.
   Сумлінно проводити на високому професійному рівні всі види занять (лекції, практичні, семінарські, лабораторні, індивідуальні та консультації ).
   Забезпечувати на заняттях обстановку творчого, зацікавленого ставлення студентів до навчальної дисципліни, яку він викладає.
   Формувати на заняттях дух взаємного порозуміння та доброзичливості, виключати формалізм та елементи безпринципності в освітньому процесі.
   При проведенні занять суворо дотримуватись вимог трудової дисципліни та навчального розпорядку.
   Оцінюючи знання студента на екзамені, заліку або за результатами курсового чи дипломного проектування, виключати такі фактори, як особиста неприязнь та ворожість, вплив родини, друзів чи службових осіб. Не приймати від студентів подарунків та послуг, які можуть бути розцінені, як зобов'язання завищити оцінку.
   Бути коректним і доброзичливим у спілкуванні з колегами, студентами, магістрантами та аспірантами.
   Проводити виховну роботу зі студентами, магістрантами та аспірантами в позаурочний час.
   Власним прикладом доводити студентам необхідність дотримання правил трудової та навчальної дисципліни, дбайливого ставлення до майна Університету, поваги до колег, підвищення свого культурного та освітнього рівня.
   Не проходити повз порушення правил і розпорядку, встановленого в Університеті, від кого б вони не виходили.
   Не допускати передачі та розповсюдження неправдивої інформації, незаконного заволодіння майном та інших форм нечесної поведінки як в університеті, так і за його межами.
   Дотримуватись нормативно-правових актів з питань вищої освіти, не допускати посадових зловживань, правопорушень і хабарництва, зокрема:

 • не брати винагороди (хабара) за сприяння абітурієнтам у вступі до Університету;
 • не використовувати особисті стосунки з іншими викладачами чи посадовими особами Університету в корисних цілях, тобто задля підвищення поточної успішності, написання модулів, складання заліків та іспитів окремими студентами;
 • не створювати студентам на заняттях чи іспитах сприятливих умов для списування, фальсифікації оцінки знань;
 • не завищувати оцінки знань студентів за хабарі чи відповідні послуги.

   Виявляти випадки нечесності інших викладачів та працівників, керівництва (завідувачів кафедр, деканів, проректорів та ін.) і студентів та інформувати керівництво Університету для припинення та недопущення цього у майбутньому. Усвідомити необхідність здійснення дій для реального утвердження етичного кодексу викладача.
   Сприяти економному та раціональному використанню всіх видів ресурсів, пропагувати енергоощадні технології.
   Всіма своїми діями і вчинками сприяти покращанню іміджу кафедри, факультету та університету.

3. Права викладача Університету

   Викладач Університету має право:
   Отримувати матеріальні та моральні заохочення за сумлінну працю відповідно до діючого в Університеті “Положення про матеріальне стимулювання…” та інших чинних нормативних документів.
   Бути представленим до відзначення нагородами на рівні Університету, міста, області, Міністерства та держави.
   Виявляти ініціативу, спрямовану на покращення освітнього та виховного процесу в Університеті, підвищення загальної культури взаємин у колективі.
   Проводити відкриті заняття із запрошенням колег та мати право на відвідування відкритих занять інших викладачів, прагнучи до підвищення своєї кваліфікації та вдосконалення власної педагогічної майстерності та надання навчально-методичної допомоги молодим колегам.
   Обирати і бути обраним до складу органів управління Університету та його структурних підрозділів, громадських організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування.
   Відкрито висловлювати власну думку та звертатися із заявами і пропозиціями до керівництва Університету та його структурних підрозділів з питань статутної діяльності та організації внутрішнього життя.

4. Обов’язки студента Університету   

      Студент Університету зобов’язаний:
   Додержуватись законів України, Статуту та правил внутрішнього розпорядку Університету.
   Сумлінно виконувати вимоги навчального плану та графік навчального процесу.
   Бути коректним і доброзичливим у спілкуванні з викладачами, працівниками університету та іншими студентами.
   Не проходити повз порушення правил і розпорядку, встановленого в Університеті, від кого б вони не виходили.
   Не допускати розповсюдження неправдивої інформації, незаконного заволодіння майном та інших форм нечесної поведінки як в університеті, так і за його межами.
   Дотримуватись нормативно-правових актів з питань вищої освіти, не допускати правопорушень і хабарництва.
   Нести всю повноту відповідальності за хабарництво як глибоко аморальний неетичний вчинок.
   Відношенням до навчання, громадської роботи та своєю культурно-етичною поведінкою гідно нести високе звання студента Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

5. Права студента Університету

    Студент Університету має право на:
   Повагу до його честі і гідності з боку всіх учасників освітнього процесу.
   Моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі.
   Участь в громадському житті університету на умовах, визначених чинним законодавством.
   Участь у прийнятті управлінських рішень через механізм студентського самоврядування.
   Відкрите висловлювання власної думки та звернення із заявами і пропозиціями до керівництва Університету та його структурних підрозділів з питань навчально-виховної роботи і організації внутрішнього життя.

6. Прикінцеве положення

   Викладач та студент, які порушують Етичний кодекс заслуговують на протест та осуд освітянської, наукової і студентської громад.
   Будь-які порушення норм даного Кодексу вважаються порушенням трудової дисципліни і розглядаються у правовому полі, визначеному законами України.

Загальна інформація

   В 2010 році в університеті розпочато роботи щодо розробки та впровадження системи управління якістю. Актуальність та пріоритетність цих робіт обумовлені як еволюційними процесами розвитку суспільства, так і прагненням України інтегруватися із світовою та європейською економічними системами. Для цього держава повинна мати адекватну систему вищої освіти, здатну відповідати сучасним вимогам глобалізації, міждержавної та регіональної конкуренції, інформатизації тощо. У зв'язку з цим підвищення якості вищої освіти, в умовах зростання її впливу на розвиток економіки та суспільства, стає стратегічним національним пріоритетом України.
   Одним з ефективних та дієвих механізмів забезпечення конкурентоспроможності університету на ринку послуг у сфері вищої освіти, є розробка та запровадження систем управління якістю відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008 "Система менеджменту якості. Вимоги".
   Основною метою створення та впровадження системи управління якістю є безперервне поліпшення якості освіти.
   Головним завданням системи управління якістю є не лише вихідний контроль якості наданих освітніх послуги, а й створення системи, яка дозволить забезпечити ефективність реалізації всього комплексу найрізноманітніших процесів діяльності університету, починаючи від профорієнтаційної роботи з потенційними студентами і завершуючи підготовкою кадрів високої кваліфікації.
   Система управління якістю діяльності університету зорієнтована насамперед на найефективніше задоволення потреб споживачів ринку освітянських послуг.
   Розроблена система управління якістю повинна бути:

 • компактною, зрозумілою та зручною;
 • ефективною;
 • має приносити практичну користь університету і бути основою інформаційної моделі його діяльності;
 • придатною для сертифікації;
 • мати відповідний потенціал розвитку та адаптування до зміни умов зовнішнього середовища.

Місія
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

   Високоефективна діяльність у національному та міжнародному освітньо-науковому просторі з метою задоволення освітніх потреб особи, суспільства, держави та для забезпечення поступального розвитку нафтогазового комплексу та економіки України в цілому.

ПОЛІТИКА ІФНТУНГ В СФЕРІ ЯКОСТІ

   Політика університету в сфері якості базується на засадах національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2008 і спрямована на гарантоване забезпечення вимог та очікувань замовників, фахівців, студентів та слухачів освітніми послугами на рівні, визначеному державним та світовим ринком, і неперервне підвищення якості цих послуг з використанням ефективного зворотного зв’язку із замовниками, випускниками, студентами.
   Університет реалізує свою місію шляхом:

 • здійснення освітньої діяльності за ліцензованими та акредитованими напрямами, спеціальностями, яка забезпечує якісну підготовку освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста та магістра та відповідає стандартам вищої освіти;
 • пдготовки фахівців вищої кваліфікації – кандидатів і докторів наук, орієнтованих на інновації;
 • перепідготовки та підвищення кваліфікації, в т.ч. сертифікації керівників та спеціалістів за повним спектром сучасних проблем нафтогазового та суміжних виробництв з постійним оновленням номенклатури та змісту освітніх програм;
 • визнання як найважливішої мети отримання статусу Національного дослідницького університету і зосередження для цього потужного науково-педагогічного потенціалу, залучення до освітньої діяльності провідних вчених і фахівців, які займаються проблемами освоєння та використання вуглеводневих ресурсів, забезпечення неперервності в діяльності науково-педагогічних шкіл університету, максимальне залучення професорсько-викладацького складу в інноваційну освітню та наукову діяльність;
 • здійснення наукової та науково-технічної діяльності шляхом розширення мережі базових кафедр та філій кафедр університету в галузевих і академічних НДІ, дослідницьких центах нафтогазових компаній з одночасним збільшенням в університеті кількості філій науково-дослідних лабораторій цих організацій, а також перетворення структури доведення розробок університету до готового продукту та їх впровадження (технопарки, бізнес-інкубатори, центри трансферту технологій і т.д.);
 • забезпечення активної участі університету у світових інтеграційних процесах у сфері вищої технічної освіти;
 • підвищення іміджу університету як надійного партнера на ринку освітніх послуг за рахунок інтеграції навчального процесу з науковою та виробничою діяльністю, удосконалення навчально-методичної та матеріально-технічної бази університету та розвитку СУЯ університету;
 • забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання в дусі українського патріотизму та поваги до історії та законів України;
 • сприяння у підвищенні загальноосвітнього рівня молоді регіонів нафтогазовидобування, забезпечення талановитим молодим людям можливостей здобування вищої нафтогазової освіти;
 • здійснення функцій головного університету у вітчизняній системі вищої нафтогазової освіти, базового вищого навчального закладу – полігону з відпрацювання інноваційних освітніх програм, методів і засобів навчання;
 • розвитку зв’язків з нафтовими підприємствами, Національною академією наук України, навчальними та науковими центрами України, Європи та світу;
 • постійного вивчення попиту на фахівців на ринку праці, вимог роботодавців і партнерів, оцінки рівня їх задоволеності для вдосконалення діяльності університету;
 • залучення колективу університету до активної участі в безперервному поліпшенні системи управління якості.

   Керівництво ІФНТУНГ несе відповідальність за створення і поліпшення умов, необхідних для реалізації політики у сфері якості і бере на себе зобов’язання довести її до кожного співробітника університету.
   У реалізації політики у сфері якості бере участь весь персонал університету, і кожен працівник несе відповідальність за якість своєї праці.

Основні цінності ІФНТУНГ

1. Висококваліфікований професорсько-викладацький склад, який володіє умовами для вільного наукового пошуку, творчості і максимально реалізує свій інтелектуальний потенціал в основних сферах діяльності університету.
2. Збереження та розвиток традицій, культури і високого рівня технічної (в т.ч. нафтогазової) освіти і науки, що мають вікову історію.
3. Новаторський підхід керівництва при визначенні та реалізації пріоритетів розвитку університету, прагнення займати лідируючі позиції.
4. Орієнтація освітньої та наукової діяльності на задоволення потреб особистості, суспільства, нафтогазової промисловості та України в цілому.
5. Довготривалі і стійкі зв’язки зі стратегічними партнерами та іншими постачальниками і споживачами, а також з відомствами, органами державної влади України і місцевого самоврядування.
6. Розвинена інфраструктура та матеріально-технічна база, що забезпечує високий рівень освітньої, наукової, культурної та соціальної діяльності університету та реалізації ідеології «Навчання впродовж життя».
7. Основна роль наукових досліджень як фундаменту високоякісної підготовки фахівців .
8. Діючі наукові школи університету з широкого спектру напрямків.
9. Високий рівень інтеграції освітнього процесу з інформаційними технологіями.
10. Інтеграція у світовий освітній, науковий та культурний простір за допомогою стійких партнерських зв’язків з провідними зарубіжними університетами.
11. Надання молодим перспективним працівникам можливостей швидкого професійного та адміністративного зростання.
12. Створення сприятливих умов для вільної творчості, підвищення рівня освіти, вдосконалення і самовираження працівників університету.
13. Взаємна повага в середовищі студентів, слухачів і працівників університету.
14. Реалізація соціальної політики, спрямованої на захист і підтримку ветеранів, молодих і перспективних фахівців та інших категорій працівників університету.
15. Демократичний дух і корпоративна культура.